Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Håndhever EUs konkurranseregler

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Jurist Anneline Vingsgårds oppgave er å avdekke brudd på konkurransereglene i EU. Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen sørger hun for at selskaper som bedriver kartellvirksomhet blir avslørt og bøtelagt.

Anneline Vingsgård er Norges nasjonale ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for konkurranse. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Anneline Vingsgård er utsendt fra Konkurransetilsynet i Norge og har permisjon fra stillingen som direktør i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). I Europakommisjonen er hun nasjonal ekspert i generaldirektoratet for konkurranse, DG Comp.

Nysgjerrig på EU-rett
Store deler av Kommisjonen arbeider i hovedsak med lovgivning, men i dette direktoratet er arbeidet også konsentrert om å håndheve reglene direkte overfor foretak som bryter konkurransereglene. Dette arbeidet gjøres for å sikre at det er konkurranse mellom selskapene i EØS. Konkurranse gir lavere priser og bedre produkter til forbrukerne.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig på utenlandsk rett og spesielt EU-rett, derfor er denne jobben midt i blinken. Målet mitt under oppholdet er å bidra til avvikling av konkurransesaker, lære mye og være en god ambassadør for Norge. Som en del av et case-team på kartell-enheten gjennomgår jeg bevis, forbereder saker og håndterer alt det prosessuelle arbeidet som er nødvendig for å nå frem til en beslutning om bøter, sier Vingsgård.

Gir varslere immunitet
Et kartell er et ulovlig samarbeid mellom konkurrerende virksomheter som begrenser konkurransen. Dette kan særlig skje i form av prissamarbeid, anbudssamarbeid eller markedsdeling. Innenfor dette feltet antas brudd på reglene å være så alvorlig at det kan få store konsekvenser for konkurransen i markedet.

Hvordan avdekker dere kartellvirksomhet?
– I stor grad gjennom tips eller at en involvert part melder fra. Det er ikke uvanlig at et selskap som deltar i ulovlig virksomhet på et tidspunkt får kalde føtter. Ved å legge fram alle dokumenter og bevis, kan en involvert part få hel eller delvis immunitet fra straffeforfølgelse. Denne lempningsordningen bidrar på en positiv måte til avvikling av flere karteller, forklarer Vingsgård.

Foretar uanmeldte inspeksjoner
I juristenes arbeid med en sak er bevisinnhentingen den mest tidkrevende fasen. Kartellvirksomhet omfatter som oftest flere selskap samt datterselskap, og derav en stor mengde dokumentasjon. 

Hvordan går dere fram for å innhente bevis?
– Blant annet gjennom uanmeldte kontrollbesøk. I forkant må selvsagt sannsynlighet for at det foreligger en overtredelse og bruddets alvorlighetsgrad vurderes, og om dette er noe man ønsker å bruke ressurser på. Deretter reiser et team av sted til selskapet eller selskapene der man antar at det finnes flest dokumenter. Ofte består teamet av en gruppe på fem til sju medarbeidere og IT-teknikere som vet hvordan de skal hente ut dokumenter fra harddiskene, sier Vingsgård.

Direktiv som sikrer forbrukernes rettigheter
De siste årene har for eksempel bilbransjen pekt seg ut på en negativ måte når det gjelder brudd på konkurransereglene. Her handler det om at to eller flere selskaper blir enige om priser eller en form for markedsdeling. Dette er virksomhet som det er vanskelig å oppdage og som kan få store konsekvenser for blant annet forbrukerne.

I skrivende stund er EU i sluttfasen av arbeidet med et direktiv som skal gjøre det lettere for selskaper og privatpersoner å kreve erstatning for økonomiske tap som følge av kartellvirksomhet.


Generaldirektoratet for konkurranse, DG Comp:

  • I tillegg til lovgivning er arbeidet i direktoratet konsentrert om å håndheve reglene overfor foretak som bryter konkurransereglene.
  • Direktoratet er delt opp i fire enheter: antitrust, foretakssammenslutninger, karteller og statsstøtte.

Norge og EUs konkurransepolitikk:

  • EUs konkurranseregler er tatt inn i EØS-avtalen. Norske foretak er dermed sikret ensartede konkurransevilkår innenfor EØS. Enkeltsaker behandles av Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse eller av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) etter nærmere bestemte regler som er basert på hvor den ulovlige konkurransereguleringen har nevneverdig effekt.
  • I saker som behandles av Kommisjonen eller ESA etter EØS-avtalens konkurranseregler deltar norske konkurransemyndigheter på høringer hvor partene fremlegger sine synspunkter og på møter i rådgivende komité hvor EU og EØS/EFTA-landene må konsulteres før vedtak kan treffes.

Ordningen med nasjonale eksperter:

  • En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil fire år.
  • Nasjonale eksperter bidrar med ekspertise og fagkunnskap fra de nasjonale forvaltningene i EUs medlemsland og EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein.
  • De nasjonale ekspertene har som regel samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere i Europakommisjonen og EUs byråer. 

Til toppen