Helse, arbeid, oppvekst og barnevern på Dialogkonferansen 2014

Innholdet i de fire workshopene under den Nasjonale dialogkonferansen er klart.

Når over 100 deltakere fra lokale innvandrarorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører kommer til Oslo 29. oktober skal de blant annet diskutere følgende tema:

1. Arbeid

I dialog med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og statssekretær Lars Jacob Hiim fra Nærings- og fiskeridepartementet blir det mulighet til å løfte fram synspunkter om hvordan vi tar i bruk innvandrernes kompetanse. Workshopen vil ta for seg spørsmål knyttet til arbeidsledighet blant innvandrere, diskriminering og forslag til hvordan man kan bidra til at flere kvinner med innvandrerbakgrunn deltar i arbeidslivet. Deltakerne kan videre gi innspill til hvordan regjeringen kan legge til rette for entreprenørskap og muligheter til å sette ideer ut i livet, og hvordan man hindrer at mennesker faller utenfor. 

2. Helse og livskvalitet

God helse er ikke bare fravær av sykdom. God helse er også evnen den enkelte har til å mestre livet med sykdom. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner workshopen og vil sammen med statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag holde korte innlegg. Deretter gis ordet til deltakerne som får anledning til å gi innspill til hvordan man kan oppnå god helse og gode helse- og omsorgstjenester for hele befolkningen, på tvers av bakgrunn og kjønn, og hvordan regjeringen kan bidra til at frivillige organisasjoner og kulturlivet kan spille en rolle for livskvalitet. 

3. Oppvekst – barn og unge

Med statssekretær Maria Hoff Aanes fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet og statssekretær Himanshu Gulati i Justis- og beredskapsdepartementet tilstede, får deltakerne  anledning til å drøfte hva som må til for å gi alle barn i Norge gode oppvekstvilkår samt hvilke tiltak som er egnet til å fremme tilhørighet og motvirke marginalisering. En god oppvekstpolitikk forebygger kriminalitet og radikalisering. Like muligheter for jenter og gutter til å ta egne livsvalg er også en viktig del av en god oppvekstpolitikk.

4. Barnevern

De fleste sakene barnevernet følger opp, handler om frivillige hjelpetiltak, men det er omsorgsovertakelsene vi hører mest om. I denne workshopen ønsker vi en diskusjon om hva som er de store utfordringene, men kanskje først og fremst om hva som skal til for å få et godt samarbeidsklima bygget på tillit. Workshopen ledes av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Hun vil sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ta i mot innspill og forslag til hvordan barnevernet kan møte innvandrerbefolkningen på en respektfull og god måte. 

Her finner du alt du trenger å vite om den Nasjonale dialogkonferansen 2014.

Til toppen