Høie diskuterte helsetiltak med EU

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

– Helseutfordringer stopper ikke ved de nasjonale grensene. Vi har mange utfordringer til felles med EU, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under EUs uformelle helseministermøte i Aten.

– Vi understreker viktigheten av at migranter får god helseinformasjon ved ankomst og at man tilbyr dem primærhelsetjenester av høy kvalitet, sa Høie i sitt møteinnlegg. Foto: Konstantinos Skenteris

Helseministere og statssekretærer fra EUs medlemsland, Sveits, Liechtenstein og Norge samt Europakommisjonen, EUs rådssekretariat og WHOs regionaldirektør for Europa deltok 28. og 29. april på det uformelle helseministermøtet i regi av det greske EU-formannskapet.

Internasjonalt samarbeid viktig
– Norsk deltakelse på helseministermøtene er viktig for å gjøre til kjenne norske vurderinger og dele erfaringer med andre europeiske land, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie etter første møtedag.

Det er viktig for Norge å bidra til et internasjonalt helsesamarbeid, både når det gjelder kunnskapsutveksling, og i utviklingen av ordninger for å kunne drive effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse nasjonalt, i våre nærområder og i resten av verden.

De senere årene har EUs medlemsland inngått et stadig mer omfattende helsefaglig samarbeid på områder utenfor det indre marked. Norge deltar aktivt i dette samarbeidet.

Samtidig er Norge gjennom EØS-avtalen bundet av EUs regelverk på helseområder som legemidler, pasientrettigheter, tobakk, kosmetikk og næringsmidler. 

Migrasjon og helse på dagsordenen
Hoveddelen av ministermøtet gikk til å diskutere hvordan migrasjon påvirker folkehelsen, blant annet ved smittsomme sykdommer. Det greske EU-formannskapet er opptatt av å få til felles tiltak for å løse den utfordringen dette er for de landene som tar imot de største migrasjonsstrømmene.

Hellas’ helseminister Andonis Georgiades, som ledet møtet, sa under pressekonferansen i forkant at gode helsesystemer er en forutsetning for borgernes velferd.

¬– En av de største utfordringene for Europa er å sørge for effektive helsesystemer som tilfredsstiller borgernes behov. Dette gjelder også for migranter, sa han. 

– Vi understreker viktigheten av at migranter får god helseinformasjon ved ankomst og at man tilbyr dem primærhelsetjenester av høy kvalitet, sa Høie i sitt møteinnlegg.

Norge mottar årlig omtrent 1600 overføringsflyktninger via FNs høykommissær for flyktninger. Denne gruppen gjennomgår en helseundersøkelse før de ankommer Norge og bosettes umiddelbart etter ankomst. De blir også oppfordret til å kontakte helsetjenesten i bostedskommunen.

Helsetjenester påvirket av den økonomiske krisen
På dagsordenen sto også hvordan den økonomiske krisen i Europa har påvirket landenes helsetjenester. I sitt innlegg i den påfølgende debatten, la Høie vekt på viktigheten av å hindre økt sosial ulikhet i tilgang til helsetjenester i befolkningen, verdien av en velfungerende og sterk primærhelsetjeneste og gode forebyggende tiltak.

Holdt flere bilaterale møter
I tillegg til å delta på helseministermøtet hadde Høie også samtaler med Sveits’, Irlands og Finlands helseministre. Høie møtte også statssekretæren i det polske helsedepartementet og den ungarske delegasjonen. Blant sakene som ble fremhevet var aktuelle saker på tobakksområdet, EUs alkoholarbeid og utviklingen av effektive e-helseløsninger.

Statsråden snakket dessuten med WHOs regionaldirektør for Europa om aktuelle saker på helseområdet.

Deltar jevnlig på uformelle ministermøter
Solberg-regjeringen fører en aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU og deltar jevnlig i de uformelle ministermøtene som EØS-avtalen gir Norge adgang til.

25. april deltok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på EUs uformelle regionalministermøte og 29. og 30. april deltar arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte.

Mer informasjon
Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet her
Les mer om Rådet for den europeiske union her

Til toppen