Høring – regelverksendringer i forbindelse med redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Endringene i bokføringsloven som reduserer minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon ble satt ikraft med virkning fra 1. februar i år. I forbindelse med ikraftsettingen ble Skattedirektoratet gitt i oppdrag å utrede regelverksendringer.

Endringene i bokføringsloven som reduserer minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon ble satt ikraft med virkning fra 1. februar i år. På ikrafttredelsestidspunktet var det ikke utredet konsekvensjusteringer i annet regelverk som bygger på en lengre oppbevaringstid enn 5 år. Det var heller ikke utredet om det foreligger særlige behov som tilsier at det bør fastsettes krav om lengre oppbevaringstid enn 5 år for bestemte typer primærdokumentasjon, eller om det er behov for å gi kontrollmyndighetene adgang til å gi pålegg om oppbevaring ved bokettersyn mv. I forbindelse med ikraftsettingen ble Skattedirektoratet derfor gitt i oppdrag å utrede disse spørsmålene. Samtidig ble det fastsatt overgangsregler som sikrer at nødvendig dokumentasjon vil være tilgjengelig for kontroll inntil endelig regelverk er vedtatt.

Departementet har nå mottatt Skattedirektoratets utredning, og sender denne på alminnelig høring med frist til 1. september 2014. Departementet vil vurdere høringsinstansenes merknader, og deretter raskt iverksette nødvendige endringer og forenklinger. Departementet tar sikte på å fastsette endelig regelverk innen utløpet av året. Forskriften om overgangsregler videreføres inntil endelig regelverk er fastsatt.

Les høringen her

Til toppen