Høring om forskriftsendring vedrørende lengeværende barn

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om en forskriftsendring som berører lengeværende barn, samt et forslag om begrunnelsen i vedtak som berører barn.

- Forslagene følger av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om utlendingsfeltet. Vi sender nå forslagene på bred høring til relevante høringsinstanser, sier statssekretær Himanshu Gulati.

Høringen tar for seg samarbeidsavtalens punkt om en varig ordning for lengeværende barn. Endringen innebærer at det skal fremgå tydelig hvilke momenter som skal tillegges vekt i vurderingen av barnets tilknytning til Norge. Videre stilles det krav om at barnets foreldre som hovedregel har samarbeidet om identitetsavklaring og retur, og at et avslag på søknad om oppholdstillatelse skal være barnefaglig forsvarlig.

Høringsfristen er 6. september 2014.

 

Til toppen