”Hva koster vegtrafikken?” – Nye beregninger fra Transportøkonomisk institutt

- Ulykker og lokal luftforurensning står for størstedelen av kostnadene som vegtrafikken fører til for samfunnet. Ulykkeskostnadene alene utgjør hele 60 prosent av de samlede kostnadene. Slike beregninger gir klar beskjed om hvor viktig det er å styrke arbeidet for enda tryggere og mer miljøvennlig vegtrafikk.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Transportøkonomisk institutt, TØI, nå legger fram rapporten ”Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk”.
 
TØI fikk sommeren 2013 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet å utarbeide rapporten, med sikte på å få fram og oppdatere tidligere beregninger  av miljø- og samfunnsmessige kostnader ved vegtrafikken i Norge.
 
Rapporten tar for seg marginale eksterne kostnader knyttet til ulykker, lokal luftforurensning, støy, kø, slitasje på infrastruktur og kostnader for drift av vegnettet. Ekstern kostnad betyr kostnad som påføres andre enn føreren av kjøretøyet. Marginal kostnad er kostnaden for samfunnet ved at ett ekstra kjøretøy kjører på vegen.

I rapporten skilles det for eksempel mellom kostnader i store tettsteder, mindre tettsteder og utenfor tettsteder. Den skiller også mellom kjøring i og utenfor rushtiden og kostnader for kjøring med ulike typer kjøretøy, drivstoff og motorteknologi. 
 
- Slik rapporten er lagt opp, presenterer den ikke kostnader knyttet til utslipp av klimagasser. Dette er kostnader som bør fanges opp i andre utredninger, der man også bør vise de gevinstene samfunnet og den enkelte har som følge av et godt og effektivt vegnett. Rapporten er likevel nyttig, blant annet for å sette inn virkemidler for en mer moderne og bedre kjøretøypark. Den viser blant annet at det både for bensin- og dieseldrevne personbiler skjer en teknologisk utvikling som betyr at det etter hvert er realistisk å se for seg en vesentlig reduksjon av kostnadene knyttet til lokal luftforurensning fra disse kjøretøyene i byområder, sier samferdselsministeren.
 
Flere opplysninger: TØI-rapport 1307/2014 ”Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk”  


Til toppen