Infrastruktur og statens bidrag

Innlegg i Bergensavisen

I mange byer er det underinvestert i infrastrukturløsninger over lang tid. Med sterk befolkningsvekst og økonomisk vekst har resultatet blitt kø og trengsel som man vanligvis må til store byer i utlandet for å oppleve.

Regjeringen har ambisiøse mål om å øke investeringene i veg, jernbane og sentral kollektivinfrastruktur. Det kanskje viktigste målet er å bedre folks pendlerhverdag. Vi må gjøre den reisen du tar 200 ganger i året kortere, mer forutsigbar og mer behagelig. Spesielt i byområdene vil kollektivløsninger her spille en sentral rolle. Derfor jobber regjeringen blant annet med å bedre internettdekningen langs kollektivtraseene. Vi jobber med bedre samarbeid mellom NSB og lokale kollektivselskap, slik at skifte mellom buss og tog skal skje med kortere ventetid.                                                                                                                   

Regjeringen vil dessuten bidra med statlige investeringstilskudd som dekker 50 prosent av kostnadene ved store kollektivutbygginger i storbyene. Jeg har påpekt at staten ikke vil være en passiv partner som plukker opp halve regningen uavhengig av hva lokale myndigheter velger. Når staten skal bidra økonomisk er det naturlig at det skjer i et samarbeid med lokale aktører, hvor man forplikter seg til at arealbruk m.m. øker nytteverdien av investeringen. Jeg har tydelig sagt at staten ikke vil være med på å finansiere en ekstravagant løsning. Enkelte har lest det som at man må velge det billigste. Det er ikke riktig. Mitt poeng er at man skal velge den løsningen som vi har grunn til å tro gir best resultat for pengene. Jeg har i det ikke tatt stilling til noen av traséløsningene eller de tekniske aspektene som diskuteres i Bergen.

Regjeringen ønsker også en mer effektiv og miljøvennlig godstransport. I mange år har regjeringen snakket om å få mer gods over fra veg til jernbane/skip. Resultatet har vært det motsatte. Antall lastebiler på våre veger øker kraftig mens jernbanen tidvis opplever motsatt utvikling. Det øker vegslitasjen, miljøbelastningen og køproblemene. Derfor har regjeringen fremskyndet en rekke beslutninger om lokalisering av nye godsterminaler, blant annet i Bergen. Vi samarbeider med nabolandene om grensekryssende jernbanesatsing, vi skal investere mer i vedlikehold på jernbanen, og vi jobber med en nasjonal havnestrategi som vil gjøre nærskipsfarten mer attraktiv som godstransportør. I sum vil dette bidra til en bedre transporthverdag for næringslivet og hver av oss. Investeringene vi står overfor er formidable. Men kø og forsinkelser har også store kostnader. Derfor er det viktig og riktig å investere i en bedre hverdag.