Ingen endring i melkekvotene for 2015

Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2015.

Dette er en videreføring av forholdstallene fra foregående kvoteår for begge produksjonene. 

Videreføringen av produksjonsmuligheten for kumelk skal gjelde for alle melke­produsenter, også for foretak med kvote over produksjonstaket. 

I møte mellom partene 24. november 2014 gjorde Tine som markedsregulator rede for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for innveid melkemengde og melkebehov i 2015. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines anbefaling og tilrådde at forholdstallet for disponibel kvote for kumelk settes til 1,03 og at forholdstallet for disponibel kvote for geitmelk settes til 0,97 i 2015. 

Kyr på bås.
Et forholdstall på 1,03 innebærer betyr at når Landbruksdirektoratet beregner kvoten til det enkelte melkeproduksjonsforetak, multipliseres grunnkvoten som ligger til eiendommen med 1,03. Dette vil da utgjøre foretakts disponible kvote. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen