Inntektsvekst i jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket avga torsdag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Nemnda har beregnet en gjennomsnittlig inntektsvekst fra 2012 til 2013 på 2½ prosent. Fra 2013 til 2014 har nemnda beregnet en inntektsvekst på 7½ prosent. Det er særlig økte inntekter fra kjøttproduksjon og direkte tilskudd som bidrar til inntektsveksten. På kostnadssiden er det særlig kapitalkostnadene og bøndenes kjøp av kraftfôr som øker. Sektorens samlede nettoinntekt øker mer enn lagt til grunn i fjorårets oppgjør. Men nye arbeidsforbrukstall fra Statistisk sentralbyrå viser en klart lavere reduksjon i arbeidsforbruket, og dermed også en klart lavere vekst i arbeidsproduktiviteten enn lagt til grunn tidligere. Arbeidsforbruket reduseres iflg. SSB nå med 2¼ prosent per år, mot om lag 4 prosent i en lengre periode.

- Departementet har mottatt det omforente grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket. Materialet vil bli lagt til grunn for utforming av statens tilbud, sier statens forhandlingsleder departementsråd Leif Forsell.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og det tas også hensyn til verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger; Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er sekretariat for Budsjettnemnda.

Traktor på åker
Budsjettnemnda for jordbruket avga torsdag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. (Foto: ©Jan Djenner/Samfoto)
Til toppen