Internasjonal enighet om å sikre isbjørn

Norges forslag om å liste isbjørn på Bonn-konvensjonen om migrerende arter ble tatt godt imot av medlemslandene på partsmøtet CoP11 i Ecuador. Forslaget ble vedtatt enstemmig av de 120 medlemslandene.

Norges forslag om å liste isbjørn på Bonn-konvensjonen om migrerende arter ble tatt godt imot av medlemslandene på partsmøtet CoP11 i Ecuador. Forslaget ble vedtatt enstemmig av de 120 medlemslandene.

Bonn-konvensjonen involverer også stater som ikke har isbjørn. En listing av isbjørn under Bonn-konvensjonen blir derfor et viktig supplement til den internasjonale isbjørnavtalen. Formålet med listingen er å påvirke stater som er involvert i aktiviteter i Arktis som kan skade isbjørnen, som skipsfart, fiskeri og uttak av olje og gass, i tillegg til utslipp av miljøgifter og drivhusgasser og forsøpling av havet. Fordi hovedtrusselen mot isbjørn er global oppvarming, vil en listing under Bonn-konvensjonen også være en påminnelse om at isbjørnens overlevelse avhenger av global innsats for å redusere utslippene av drivhusgasser.

Isbjørnen lever av sel som den jakter på på den arktiske havisen. Den er avhengig av isen både for mat og for bevegelse til og fra hiområder på land. Havisen i Arktis vil fortsette å minke i utbredelse og tynnes gjennom hele året. Et isfritt Polhav om sommeren kan i verste fall bli en realitet innen midten av dette århundret. Dette er en dyster fremtidsutsikt for isbjørnene, og også grunnen til at denne arten er listet som sårbar på den internasjonale rødlisten for truede arter. 

I Barentshavet har havisen blitt betydelig redusert siden den siste bestandstellingen i 2004. Som en følge av dette har antall hi i viktige hiområder blitt redusert, men det er ikke kjent hvordan selve bestanden har blitt påvirket. I år har Norge satt av 10 millioner kroner til en ny bestandstelling, i tillegg til at vi vil gi 100.000,- kr til arbeidet med marin forsøpling.

Norge vil ta på seg et pådriveransvar for det videre arbeidet med ivaretakelsen av isbjørnen etter Bonn-konvensjonen og vil samarbeide med partene under isbjørn-avtalen om veien videre. 

Mer informasjon om Bonnkonvensjonen: Miljødirektoratet.no og Miljøstatus.no

Isbjørn på Svalbard
Isbjørn på Svalbard (Colourbox)

Til toppen