Invitasjon til innspillseminar om familiepolitikk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016.

I den forbindelse inviterer vi til et åpent innspillseminar for frivillige organisasjoner tirsdag 11. november kl. 13.00 – 15.30.

Statsråd Solveig Horne vil delta. Dette er et åpent seminar for interesserte organisasjoner og miljø. Seminaret starter med korte innlegg fra noen organisasjoner. Deretter vil det bli mulig å tegne seg for innlegg. 

Program:

13.00 – 13.10:  Statsråd Solveig Horne ønsker velkommen

13.10 – 14.00:  Korte innlegg fra Voksne for barn, Norske kvinners sanitetsforening, Norges kvinne- og familieforbund, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Mira - Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn og Norges Røde Kors

14.00 – 14.15:  Kort kaffepause

14.15 – 15.20:  Ordet er fritt

15.20 – 15.30:  Avslutning 

Seminaret arranges i plenumssalen i Møllergata 17, i Oslo. Påmelding sendes på e-post til Helene.mangen@bld.dep.no innen torsdag 6. november.

 

Informasjon om stortingsmeldingen

En nyhetssak om meldingen ble lagt ut på departementets hjemmeside 23. mai. Her pekes det på følgende sentrale tema: Trygge familier og godt foreldreskap - Likestilt foreldreskap - Valgfrihet og fleksibilitet - Gode oppvekstvilkår - Omsorgssvikt, vold og overgrep – Barnefattigdom:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Varsler-familiemelding.html?id=760715

Til toppen