Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lager regelverk som gir barn trygge leketøy

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Trine-Lise Torgersen jobber med regelverk som sikrer leketøysikkerhet.

Trine-Lise Torgersen jobber tett med Europakommisjonen for å utvikle regelverk som sikrer at leketøy ikke inneholder farlige kjemikalier. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Trine-Lise Torgersen jobber med regelverk som sikrer leketøysikkerhet.

Selv om EØS-avtalen ikke gir Norge rett til å delta i EUs beslutningsprosesser, har Norge likevel mulighet til å være med å utforme regelverket som blir del av EØS-avtalen gjennom deltagelse i Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper. Dette er den viktigste inngangen til EUs beslutningsprosess innen rammen av EØS-avtalen.

Her gir faglig gode innspill, og ikke et lands størrelse, størst gjennomslag, og mulighetene for å få gjennomslag for nasjonale synspunkter er større jo tidligere man kommer inn i beslutningsprosessen.

Miljøforvaltningen deltar i opp mot 150 grupper
Norge har bred deltakelse i arbeids- og ekspertgruppene på mange felt. Norsk miljøforvaltningen deltar i opp mot 150 grupper, og det har siden inngåelsen av EØS-avtalen vært et politisk ønske om et tett og forpliktende samarbeid med EU i miljøpolitikken.

Arbeids- og ekspertgruppene miljøforvaltningen deltar i jobber med regelverk knyttet til blant annet klima og luftkvalitet, vann og hav, bioteknologi, avfall og kjemikalier og farlige stoffer.

Jobber med kjemikalier i leketøy
Sjefingeniør Trine-Lise Torgersen i Miljødirektoratet er ofte i Brussel for å delta i Europakommisjonens arbeid med leketøydirektivet. Direktivet sikrer at lekene er trygge for barna som bruker dem.

– Direktivet handler om alt som har med sikkerhet i leketøy å gjøre. Fysiske og mekaniske ting, elektrisitet og radioaktivitet i tillegg til kjemikalier, som er det jeg jobber med, sier Torgersen.

Direktivet ble innført i EU i 2009, ble tatt inn i EØS-avtalen i 2012 og ble gjort gjeldende i Norge i fjor. Norge har deltatt i arbeidet med direktivet siden før det ble innført i 2009.

Setter grenseverdier for kjemikalier
Torgersen er med på å utvikle de deler av leketøydirektivet som regulerer innholdet av kjemikalier i leketøy. Dette inkluderer lister over kjemikalier man ikke ønsker i leketøy og over farlige kjemikalier som kan tillates under spesielle betingelser, samt grenseverdier for innhold eller utlekking av bestemte kjemiske stoffer. Det settes spesielt strenge grenser for leker til små barn, for å sikre at det ikke er skadelig å putte lekene i munnen. Arbeidet foregår i fire ulike organ, og Norge er representert i samtlige:

  • En arbeidsgruppe som fungerer som rådgiver for Europakommisjonen under utarbeidelsen av regelverket
  • En ekspertgruppe som vurderer regelverket når Europakommisjonen mener det er ferdig utarbeidet
  • En komité for sikkerhet ved leketøy som stemmer over regelverket Europakommisjonen fremmer. Stemmegivningen baseres på ekspertgruppens vurdering
  • En tilsynsgruppe som diskuterer håndheving av regelverket og tolkningsspørsmål. Dette sikrer at regelverket håndheves likt over hele Europa

Det er fagkompetansen som sikrer deltagelse
– Jeg deltar i arbeidsgruppen som er rådgivende for Europakommisjonen i arbeidet med å utarbeide forslag til regelverk. Her deltar Norge og ti av EUs medlemsland, i tillegg til en forbrukerorganisasjon og en bransjeorganisasjon, sier Torgersen.

Grunnen til at Norge deltar i arbeidsgruppen, selv om ikke alle EUs medlemsland gjør det, er fordi det er fagkompetansen som avgjør om et land får være med eller ikke.

– Vi har et rykte på oss i Europakommisjonen for å være gode på det som har med kjemikalier å gjøre. Vi har gode data, er kjent for å være grundige og har mye fagkompetanse å komme med, sier Torgersen.

Deltar på lik linje med EUs medlemsland i ekspertgruppen
I tillegg til å delta i arbeidsgruppen representerer hun også Norge i en ekspertgruppe som diskuterer lovforslagene som kommer fra Europakommisjonen.

– På ekspertgruppemøtene diskuteres lovforslagene som arbeidsgruppen har bistått Europakommisjonen med å utarbeide. Her deltar vi på lik linje med EUs medlemsland. Vi blir lyttet til i like stor grad, og når det er uformelle avstemminger så blir vi regnet med på lik linje med de andre. Vår stemme blir i høyeste grad hørt, sier Torgersen.

Mens Norge deltar i de uformelle avstemmingene i ekspertgruppen har vi kun observatør- og talerett, men ikke stemmerett, i komiteen for sikkerhet ved leketøy. Også her er Torgersen Norges representant. Dersom komiteen stemmer for et lovforslag fremmes det for Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet.

Mer informasjon
Les intervjuet med Anders Iversen i Miljødirektoratet som jobber med å koordinere arbeids- og ekspertgruppene som jobber med EUs rammedirektiv for vann

Her kan du lese mer om Norges samarbeid med EU på miljø- og klimafeltet.

Her kan du lese mer om norsk deltakelse i EUs ekspertgrupper og komiteer.

Til toppen