Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jubileumsmarkering Vitenskapskomiteen for mattrygghet 10 år

Av statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Kjære Vitenskapskomiteen for mattrygghet, kjære gjester!

Gratulerer med 10 års viktig og godt gjennomført arbeid!

Trygg mat og trygt drikkevann er bærebjelker i folkehelsearbeidet som også i fremtiden vil kreve kontinuerlig innsats. Regjeringen arbeider for at befolkningen skal ha tillit til matproduksjonen og matforvaltningen.

På mandag feiret vi at Mattilsynet var 10 år – i dag er det VKMs tur. Begge som "barn av matreformen", en reform som på alle måter må sies å ha vært en vellykket reform.Jeg vet at mange i salen her er svært godt kjent med historien bak VKM, Mattilsynet og matforvaltningsreformen. Vi skal også få høre mer om det senere i dag. Jeg vil likevel våge meg på et lite tilbakeblikk, som jeg nå har fått anledning til å sette meg inn i:

Rett før og etter tusenårsskiftet ble Europa rystet av flere store matskandaler. I kjølvannet av disse matskandalene gikk EU i gang med å fornye lovverk og tilsynssystemer. I 2000 kom EUs nye matlov, og det ble etablert et eget organ for mattrygghet – European Food Safety Authority (EFSA). Også den norske matforvaltningen var under diskusjon, og en arbeidsgruppe anbefalte at det ble opprettet et tilsvarende organ i Norge. Dette nye organet skulle bygge på kjerneverdier som vitenskapelighet, uavhengighet og åpenhet. Et annet poeng var å legge til rette for et system i Norge som kunne sikre god kommunikasjon med EU-systemet. 1. april 2004 ble Vitenskapskomiteen for mattrygghet etablert. Administrativt er VKM plassert i Helse- og omsorgsdepartementet, men verken departementet, Mattilsynet eller noen andre kan instruere komiteen i faglige spørsmål. Komiteens mandat var og er fortsatt å utføre risikovurderinger på hele Mattilsynets tilsynsområde. Det er som kjent Mattilsynet som gir bestillinger til VKM. I tillegg har VKM også i de siste årene hatt oppdrag fra Miljødirektoratet om å utføre miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer. Nå ser det ut til at Klima – og miljødepartementet vil legge flere miljøvurderinger og andre vitenskapelige vurderinger til VKM. Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er i dialog om hvordan dette kan gjøres, og vi legger foreløpig opp til et prøveprosjekt med to års varighet.

Det at VKM nå ser ut til å få flere viktige oppgaver, mener jeg er et godt bevis på at denne organisasjonsmodellen er vellykket og at VKM gjør et utmerket arbeid. Til sammen er 90 eksperter oppnevnt som medlemmer av komiteen. En del av medlemmene har vært med helt fra starten. Dette er en god innsats som vi setter pris på! Det arbeides nå med å få på plass ny komite for de neste 4 år. Jeg har fått høre at det er mange gode og svært velkvalifiserte søkere. Dette borger for et solid arbeid også i årene som kommer.

Tillit, uavhengighet og åpenhet

Vår regjering er opptatt av tillit, uavhengighet og åpenhet innenfor alle politikkområder. Målinger viser at befolkningen i Norge har høy tillit til matforvaltningen. Solid fagkunnskap, god rolleforståelse og klar fordeling av oppgaver og ansvar er viktig for å opprettholde den høye tilliten. Dette gjelder for vitenskaps­komiteen – som for alle andre aktører i matforvaltningen. Vi vet at medlemmene i vitenskapskomiteen er valgt ut etter en grundig faglig bedømmelsesprosess, og at alle komiteens medlemmer holder en meget høy faglig standard. Dette er viktig for å skape tillit til komiteen.En annen viktig premiss for tillit, er prinsippet om faglig uavhengighet. Medlemmene er oppnevnt i kraft av sine egne faglige kvalifikasjoner, ikke ut fra hvor de har sitt arbeidssted.Ved siden av gode kvalifikasjoner og uavhengighet, er åpenhet rundt arbeidet med de faglige risikovurderingene en viktig premiss for tillit. Ved å oppfylle disse premissene, legges grunnlaget for at den modellen vi har valgt for norsk matforvaltning, både skaper ekte og følt trygghet. Å legge til rette for åpenhet må derfor være en viktig del av jobben til bestillerne, komiteen og faggruppene, og ikke minst VKMs sekretariat. Dette krever evne til å framstille faglige vurderinger på forståelig måte og vilje til å legge til rette for lett og god offentlig tilgjengelighet.

Komiteens internasjonale arbeid

Vi legger vekt på at komiteen ser sine oppgaver i et internasjonalt lys. Dette betyr at dere skal være med på å skape risikovurderinger som blir lagt merke til internasjonalt og delta aktivt i kunnskapsutveksling. Jeg har forståelsen av at VKMs arbeid oppnår anerkjennelse i EFSA. European Food Safety Authority (EFSA) – den europeiske myndighet for mat­trygghet – er en naturlig og svært viktig samarbeidspartner. EFSA har en viktig rolle i de faglige vurderingene som ligger til grunn for utviklingen av det felles, europeiske regelverket på matområdet. Gjennom EØS-avtalen blir storparten av dette også gjeldende i Norge. VKM skal ikke "doble" EFSAs arbeid, men utføre risikovurderinger der det er særskilte forhold som tilsier behov for norske risikovurderinger. Vi er kjent med at noen av medlemmene i komiteen også sitter i EFSAs fagpaneler – dette borger igjen for høy faglig standard. Norge er representert i EFSA Advisory Forum ved direktøren i VKM, Lars Hanssen. Forumet er viktig med tanke på å tilrettelegge for godt internasjonalt samarbeid og utnyttelse av ressurser landene imellom.

Politiske prioriteringer og visjoner for arbeidet i VKM

Til slutt noen få ord om Helse- og omsorgsdepartementets viktigste prioriteringer på matområdet:

  • Jeg er blitt gjort kjent med at Norge ikke har tilstrekkelige data om hva matvarene inneholder, og at data om kostholdet i ulike aldersgrupper og sosiale grupper blir delvis foreldet før vi kan bruke disse i norsk rapportering til EFSA. Dette må vi endre på. Vi må arbeide for at vi kan rapportere til EFSA med samme kvalitet som land vi naturlig sammenligner oss med.
  • Vi er naturligvis opptatt av at all mat som omsettes i butikkene eller som serveres på alle former for spisesteder, skal være trygg.
  • Videre mener at det skal være enkelt for forbrukerne og velge sunt, derfor vil vi følge med og se på mulige forbedringer når det gjelder merking av mat.
  • Alle skal ha tilgang til nok og trygt drikkevann. Vi vil derfor arbeide for at standarden på norske drikkevannsanlegg forbedres slik at alt drikkevann oppfyller kravene i drikkevannsforskriften.

Bak disse tilsynelatende enkle prioriteringene skjuler det seg et vell av faglige spørsmål som vi må ta stilling til – og utvikle regelverk rundt. Å finne riktige svar krever god faglig innsikt og evne til å anvende grunnleggende prinsipper til praktisk håndtering.Og det kreves god tilgang til faglig kunnskap om alle ledd i matproduksjonskjeden på den lange veien fra jord og fjord til bord.

Det har aldri vært, og vil heller aldri bli, en selvfølge at maten vi spiser, er helsemessig trygg. Ny kunnskap og nye helsefarer, og ikke minst innovasjon i næringslivet fører til nye problemstillinger som skal vurderes av matforvaltningen. Ikke alt er like lett å forstå eller å finne fram i. Det er viktig med godt fagligsamarbeid også over landegrensene. VKM er også matforvaltningens øyne og ører inn i EFSA, en rolle som er viktig. Gode faglige risikovurderinger blir stadig viktigere i det internasjonale arbeidet på matområdet, både for å sikre helsen og støtte samhandelenSom dere alle vet så er det daglig masse stoff om mat og kosthold og mattrygghet i media. Det er nesten ikke mulig å åpne en avis eller et blad uten at det står om nye sunne og usunne stoffer, nye helserisiki eller mirakelkurer og dietter. Det er derfor svært viktig at også matforvaltningen og VKM er opptatt av risikokommunikasjon og bidrar til at forbrukerne får best mulig informasjon om hva som faktisk er risiko ved maten og kostholdet. Av og til er virkeligheten slik at en matvare er ernæringsmessig sunn og helsefremmende, samtidig som den inneholder stoffer vi ikke ønsker så mye av. Et eksempel er fet fisk. Her har VKM gjort fremragende arbeid med en helhetsvurdering der positive og negative helseutfall er vurdert.Dette er viktig for at folk flest skal kunne ta gode valg og ikke bekymre seg unødig.Komiteen har helt siden den først ble opprettet i 2004 hatt høy aktivitet. Den har gjennomført en rekke større vurderinger som er lagt merke til. Jeg vil også peke på den jobben sekretariatet har gjort for å bistå på en god måte i disse årene. Her er det bygd opp mye viktig kompetanse. Nye utfordringer står i kø – jeg er overbevist om at dere også videre fremover vil takle disse på en utmerket måte. Lykke til videre med en viktig jobb- og nok en gang Gratulerer med dagen!