Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2015

Justisbudsjett for et tryggere samfunn

Regjeringen prioriterer trygghet for innbyggerne. Derfor styrker vi justissektoren med høyere grunnbemanning, raskere returer og bedre beredskap.

– Med dette budsjettforslaget tar regjeringen viktige grep for å skape et tryggere samfunn. Vi øker bevilgningene til mer politi, en mer effektiv straffesakskjede, flere og raskere returer og bedre beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Styrker grunnbemanningen i straffesakskjeden

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med om lag 420 millioner kroner for å styrke grunnbemanningen i politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Dette omfatter bevilgninger på:

 • 165 millioner kroner til jobb i etaten til nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2015. Dette tilsvarer om lag 350 nye politistillinger
 • nær 200 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av de 350 nye stillingene samt for flere sivile stillinger som opprettes for å frigjøre politiårsverk
 • 51,4 millioner kroner i økte bevilgninger til påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet 
 • 10 millioner kroner til å styrke kapasiteten i domstolene gjennom omprioritering innenfor justissektorens budsjettramme.

Flere og raskere returer

Personer uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger skal returneres raskere. Regjeringen foreslår derfor å bevilge om lag 82 millioner kroner til gjennomføring av 1100 flere uttransporteringer og til å styrke ID-arbeidet i politiet. Samlet legges det opp til at minst 10100 skal returnere i 2015, fordelt med 7800 tvangsreturer og 2300 assisterte returer.

Regjeringen foreslår samtidig:

 • 49 millioner kroner til 90 nye plasser på Politiets utlendingsinternat på Trandum
 • å øke bevilgningen til politiet med 20 millioner kroner for å returnere utlendinger uten lovlig opphold som begår kriminalitet
 • å øke bevilgingen med 19 millioner kroner til kapasitetsutvidelser og drift av nytt transittsenter på Oslo lufthavn på Gardermoen.
 • 13 millioner kroner for å øke antallet assisterte returer med 200 personer.

Styrker kriminalomsorgen og øker fengselskapasiteten

Regjeringen vil øke kapasiteten og bedre forholdene i kriminalomsorgen. Forslaget til statsbudsjett inneholder forslag som vil bidra til å løse de akutte kapasitetsproblemene for straff og varetekt. Justis- og beredskapsdepartementet startet samtaler med Nederland om leie av fengselsplasser, og det er satt av midler for leie av fengsel i Nederland.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge: 

 • 81 millioner kroner til etablering av totalt 41 nye lukkede fengselsplasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel
 • 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengselseiendommene
 • 20 millioner kroner til etablering av en ungdomsenhet i Eidsvoll kommune
 • 10 millioner kroner til tiltak for psykisk syke innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Bedre beredskap og sikrere krisehåndtering

For å øke sikkerheten og bedre beredskapen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 68 millioner kroner, og å halvere responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

Bevilgningene til PST er fordelt slik:

 • 8,8 millioner kroner for å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer
 • 8 millioner kroner til å forebygge digitale trusler og ulovlig etterretning.
 • 31,2 millioner kroner til IKT-tiltak
 • 20 millioner kroner til flere ansatte, nytt utstyr og kompetanseutvikling i livvakttjenesten

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge: 

 • 32,6 millioner kroner under Forsvarsdepartementets budsjett for å redusere responstiden på helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss fra to timer til en time.
 • 6 millioner kroner til etablering av en gradert IKT-plattform for beslutnings- og loggføringsverktøyet KSE-CIM, som benyttes i sentral krisehåndtering
 • 7,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr i Sivilforsvaret.

 

Statsbudsjettet 2015 - departementets samleside

 

Til toppen