Statsbudsjettet 2015

Justisbudsjett for et tryggere samfunn

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen prioriterer trygghet for innbyggerne. Derfor styrker vi justissektoren med høyere grunnbemanning, raskere returer og bedre beredskap.

– Med dette budsjettforslaget tar regjeringen viktige grep for å skape et tryggere samfunn. Vi øker bevilgningene til mer politi, en mer effektiv straffesakskjede, flere og raskere returer og bedre beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Styrker grunnbemanningen i straffesakskjeden

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med om lag 420 millioner kroner for å styrke grunnbemanningen i politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Dette omfatter bevilgninger på:

 • 165 millioner kroner til jobb i etaten til nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2015. Dette tilsvarer om lag 350 nye politistillinger
 • nær 200 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av de 350 nye stillingene samt for flere sivile stillinger som opprettes for å frigjøre politiårsverk
 • 51,4 millioner kroner i økte bevilgninger til påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet 
 • 10 millioner kroner til å styrke kapasiteten i domstolene gjennom omprioritering innenfor justissektorens budsjettramme.

Flere og raskere returer

Personer uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger skal returneres raskere. Regjeringen foreslår derfor å bevilge om lag 82 millioner kroner til gjennomføring av 1100 flere uttransporteringer og til å styrke ID-arbeidet i politiet. Samlet legges det opp til at minst 10100 skal returnere i 2015, fordelt med 7800 tvangsreturer og 2300 assisterte returer.

Regjeringen foreslår samtidig:

 • 49 millioner kroner til 90 nye plasser på Politiets utlendingsinternat på Trandum
 • å øke bevilgningen til politiet med 20 millioner kroner for å returnere utlendinger uten lovlig opphold som begår kriminalitet
 • å øke bevilgingen med 19 millioner kroner til kapasitetsutvidelser og drift av nytt transittsenter på Oslo lufthavn på Gardermoen.
 • 13 millioner kroner for å øke antallet assisterte returer med 200 personer.

Styrker kriminalomsorgen og øker fengselskapasiteten

Regjeringen vil øke kapasiteten og bedre forholdene i kriminalomsorgen. Forslaget til statsbudsjett inneholder forslag som vil bidra til å løse de akutte kapasitetsproblemene for straff og varetekt. Justis- og beredskapsdepartementet startet samtaler med Nederland om leie av fengselsplasser, og det er satt av midler for leie av fengsel i Nederland.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge: 

 • 81 millioner kroner til etablering av totalt 41 nye lukkede fengselsplasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel
 • 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengselseiendommene
 • 20 millioner kroner til etablering av en ungdomsenhet i Eidsvoll kommune
 • 10 millioner kroner til tiltak for psykisk syke innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Bedre beredskap og sikrere krisehåndtering

For å øke sikkerheten og bedre beredskapen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 68 millioner kroner, og å halvere responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

Bevilgningene til PST er fordelt slik:

 • 8,8 millioner kroner for å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer
 • 8 millioner kroner til å forebygge digitale trusler og ulovlig etterretning.
 • 31,2 millioner kroner til IKT-tiltak
 • 20 millioner kroner til flere ansatte, nytt utstyr og kompetanseutvikling i livvakttjenesten

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge: 

 • 32,6 millioner kroner under Forsvarsdepartementets budsjett for å redusere responstiden på helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss fra to timer til en time.
 • 6 millioner kroner til etablering av en gradert IKT-plattform for beslutnings- og loggføringsverktøyet KSE-CIM, som benyttes i sentral krisehåndtering
 • 7,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr i Sivilforsvaret.

 

Statsbudsjettet 2015 - departementets samleside