Kaier i Telemark og Rogaland får statlig tilskudd

Landbruksdirektoratet har gitt tilsagn om tilskudd til to tømmerkaier i september. Herre i Bamble kommune (Telemark) får omlag 17 millioner kroner og Søndenåneset i Vindafjord kommune (Rogaland) får knappe 6 millioner kroner. Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til nå har ni kaier spredt langs kysten fra Buskerud til Nordland mottatt tilsagn om 77 millioner kroner.

- Skogen er en fornybar ressurs, og som vi har store muligheter for å bruke mer aktivt enn det vi gjør i dag. Hensikten med støtten til tømmerkaiterminaler er å legge til rette for en rasjonell og kostnadseffektiv tømmertransport. Dette er tiltak som bidrar til verdiskaping og gir store positive ringvirkninger for samfunnet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

En hensiktsmessig kaistruktur langs kysten er et avgjørende grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. 

Herre i Bamble kommune, Telemark

AT Skog SA har fått tilsagn om tilskudd på inntil 17 millioner kroner. Totale investeringskostnader er beregnet til 21,4 millioner kroner. Midlene skal brukes til utbygging av den eksisterende tømmerhavna i Herre. Kaifronten skal utvides fra 74 til 120 meter og kaifronten må flyttes lenger fra land enn den er i dag for å oppnå tilstrekkelig dybde lang hele den nye kaifronten. Videre skal lagerarealet i tilknytningen til kaia planeres og asfalteres.

Søndenåneset i Vindafjord kommune, Rogaland

I Rogaland har skognæringa drøftet alle aktuelle lokaliseringer av tømmerkaier i fylket og prioritert utbyggingsrekkefølgen på disse. Søndenåneset i Vindafjord er prioritert øverst. Søkeren Vestskog SA har fått tilsagn om tilskudd på inntil 5,9 millioner kroner. Totale investeringer er beregnet til 7,44 millioner kroner.

På Søndenåneset i Vindafjord planlegges det å forlenge kaifronten til 50 meter. Tømmerkaia er tenkt å dekke Vindafjord, Etne og deler av Suldal kommune. Tømmer fra Tysvær og Sauda kan i enkelte tilfelle også være aktuelt skipe ut over Søndenåneset.

Flere gode søkere

Landbruksdirektoratet har behandlet fire søknader i denne omgangen. Søkere var også Tysnes kommune med Heningen kai og Lenvik havn. Dette er aktuelle og gode prosjekter for tømmerkaitilskudd, men bevilgningen i 2014 er begrenset og det var ikke rom for å finansiere alle prosjektene. I denne søknadsrunden kom tømmerkaiene i Herre og Søndenåneset ut som de mest lønnsomme og best gjennomarbeidede prosjektene.

De to kaiene som nå har fått tilskudd skal ferdigstilles innen 31.10.2016.

Område for ny kaifront i Bamble.
AT Skog SA har fått tilsagn om tilskudd på inntil 17 millioner kroner. Midlene skal brukes til utbygging av den eksisterende tømmerhavna i Herre. (Foto: Hans Jørgen Aase, Fylkesmannen i Telemark)

 

Til toppen