Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klargjør vilkår og kriterier for vurdering av skadefelling og skadepotensial

Klima- og miljødepartementet har klargjort vilkår og kriterier for vurdering av skadefelling av rovdyr og hva som ligger i begrepet ”skadepotensial”. Brev om dette er sendt til rovviltnemndene, fylkesmennene og Miljødirektoratet.

 I Stortingets rovviltforlik fra 2011 heter det at det ikke skal forekomme rovvilt som utgjør et skadepotensial i prioriterte beiteområder. I prioriterte yngleområder skal det være høy terskel for å tillate skadefelling av den aktuelle rovviltarten da det i slike områder kreves at beitenæring og andre interesser tilpasses rovdyrforekomsten i beiteområdet. Ved vurdering av om det kan gis tillatelse til skadefelling skal rovviltforvaltningen foreta en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

 –Jeg vil synliggjøre sentrale vilkår og kriterier som kan påvirke utfallet i disse sakene. Større åpenhet om våre vurderinger vil styrke rovviltarbeidet og bidra til å dempe konfliktene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 Ulv, bjørn, kongeørn og jerv er alle fredete arter i Norge. I tillegg er ulv, bjørn, jerv og gaupe klassifisert som truet på Norsk rødliste for arter 2010. Det vil si at disse artene har høy risiko for å dø ut fra Norge. Felling kan bare skje hvis det er nødvendig for å hindre skade på beitedyr, hvis det ikke truer bestandens overlevelse og hvis det ikke finnes gode alternativer. Skadefelling eller felling på grunn av skadepotensial må skje innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og rovviltforskriften.

 -Vi opprettholder tempoet i saksbehandlingen, selv om det skal gjøres relativt kompliserte og konkrete vurderinger i hver enkelt sak. Samtidig skal vi fortsatt ha en lav terskel for uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder og en noe lavere terskel enn tidligere for å ta ut rovvilt som utgjør et skadepotensial i forkant av beitesesongen. Det skal selvfølgelig være innenfor rammene av gjeldende regelverk, sier Tine Sundtoft.

Lisensfelling og kvotejakt med ordinære jegere er hovedvirkemiddelet for å regulere rovdyrbestandene. Uttak av rovdyr skal skje mest mulig på lik linje med annet vilt. Dette ivaretar de generelle prinsippene i viltforvaltningen om yngletidsfredning og human jaktutøvelse.

Les brevet her

Til toppen