Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

Rapport fra konkurranseråd Nina Gørrissen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

Innspurten av Europaparlamentets periode og ambisjonen om å bringe den store moderniseringsreformen av regelverket for offentlig støtte i havn under sittende Europakommisjon gjorde halvåret hektisk. Støttereformen har innhentet forsinkelsene fra tidligere i prosessen, og er med ett unntak vedtatt og i kraft fra 1. juli. På anskaffelsessiden er vi nå inne i en gjennomføringsfase nasjonalt, etter at den omfattende moderniseringsreformen også på dette området ble vedtatt av Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet tidlig på året.

På konkurranseområdet er det viktige direktivet om erstatningssøksmål ved overtredelse av konkurransereglene avklart, etter en lang og tung prosess som startet i 2005. Direktivet vil være et viktig bidrag for å sikre skadelidte faktisk kompensasjon, og slik privat håndheving vil være et viktig supplement til den offentlige håndhevingen ved konkurransemyndighetene. For øvrig er vi her på vei ut av en lang fase med «soft law» og faktisk harmonisering av nasjonal rett, ved at Europakommisjonen rett før sommeren vedtok initiativer om endringer både på anti-trust (meddelelse/refleksjonsnotat) og fusjonsområdet (hvitbok). Begge initiativene omfatter harmonisering av nasjonal konkurranserett.

En viktig side ved regelverksutviklingen i EU er at Europakommisjonen i størst mulig grad ønsker å konsentrere sine begrensede ressurser om de største og viktigste sakene, med størst grenseoverskridendevirkning og prinsipiell betydning. Dette vil innebære en større rolle for medlemsstatene i håndheving av andre saker. Etter vedtagelsen av de to store moderniseringsreformene på støtte og anskaffelser, vil Europakommisjonen nå rette oppmerksomhet mot behovet for et tettere samarbeid med nasjonale myndigheter for å sikre en fortsatt effektiv og enhetlig håndheving av regelverket. Det må antas at Europakommisjonen her vil se mye hen til erfaringene med det tette og omfattende samarbeidet på konkurranseområdet. Arbeidet med utformingen av et slikt samarbeid er allerede i gang på støttesiden.

Les hele rapporten her.