Konsultasjon om Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014-2017

Regjeringen er i gang med å utarbeide en strategi for samarbeidet med EU, som et ledd i en mer aktiv europapolitikk. Strategien skal presentere regjeringens hovedprioriteringer for europapolitikken i perioden 2014-2017.

Vidar Helgesen under et besøk i Brussel i forbindelse med møter i EØS-rådet. (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Regjeringen er i gang med å utarbeide en strategi for samarbeidet med EU, som et ledd i en mer aktiv europapolitikk. Strategien skal presentere regjeringens hovedprioriteringer for europapolitikken i perioden 2014-2017, og hvordan vi vil jobbe for å få gjennomslag for våre interesser.

I strategiarbeidet ønsker vi innspill og synspunkter fra bedrifter, organisasjoner, kommuner og andre som er berørt av og engasjert i europapolitikken, og inviterer derfor til dialog torsdag 8. mai i tidsrommet 09.30-14.00. Vi ønsker særlig innspill om følgende tre problemstillinger:

  1. Hvilke saker og prosesser i EU ser du/dere som særlig viktige for Norge i årene som kommer?
  2. Hvordan kan Norge og norske aktører komme tidligere i inngrep med EUs politikkutforming?
  3. Hvilke konkrete virkemidler bør tas i bruk for å sikre informasjonsutveksling og fremme samarbeid mellom forvaltningen og det sivile samfunn, bedrifter, kommuner og andre som er engasjert i/berørt av europapolitikken?

Arrangementet finner sted på i Utenriksdepartementet (UDs hovedinngang på 7. juni plassen), 3. etasje. Grupper på om lag 5-6 personer høres samtidig. Formen på konsultasjonene er følgende:

  1. Hver representant fra de inviterte organisasjoner/ bedrifter/ institusjoner vil få 3 minutter taletid for å formidle sitt hovedbudskap og anbefalinger.
  2. Etter at alle deltakerne i gruppen har gjort sin presentasjon vil hver enkelt få ytterligere 2 minutter taletid til å kommentere eller klargjøre.
  3. De oppsatte taletidene vil bli strengt overholdt. Det er viktig at budskapsutformingen tar hensyn til dette. Ingen vil få taletid utover de berammede tider.
  4. De som ønsker det kan legge igjen skriftlig materiale.

Interesserte bes ta kontakt med Pia Gjermundsen (tlf. 23 95 00 53, e-post: pia@mfa.no) innen utløpet av tirsdag 6. mai for å avtale passende møtetid.

Til toppen