Kostnader etter terrortrusselen

Regjeringen har i dag fremmet forslag om tilleggsbevilgninger for til sammen 77,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 for å dekke kostnader ved håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014.

Regjeringen har i dag fremmet forslag om tilleggsbevilgninger for til sammen 77,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 for å dekke kostnader ved håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014. Samtidig foreslås det 10 millioner kroner for å dekke bruken av skogbrannhelikopter i tilknytning til de mange skogbrannene i vår og sommer.

– I forbindelse med terrortrusselen i sommer ble beredskapen hevet og tiltak ble iverksatt for å trygge Norge. Dette har jo en kostnadsside. Proposisjonen som vi fremmet i dag dekker de vesentligste ekstrautgiftene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). – Som vi varslet i sommer fremmer vi nå forslag om tilleggsbevilgninger slik at den økte beredskapen ikke skal gå ut over ordinær virksomhet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Bevilgningsforslagene

Justis og beredskapsdepartementet: 67,1 millioner kroner fordelt med 61,3 millioner kroner til politiets utgifter til overtid, kompensasjon for unntak fra hviletidsbestemmelser og reiseutgifter, 4,6 mill. kroner til PSTs utgifter til overtid, kompensasjon for unntak fra hviletidsbestemmelser med videre, samt 1,2 millioner kroner til økt redningshelikopterberedskap.

Forsvarsdepartementet:  7,5 millioner kroner til Forsvarets spesialstyrkers utgifter til tilbakekalling av personell fra ferie, reiseutgifter, overtid og beredskapstillegg.

Totalt ble 14 avdelinger i Forsvaret aktivisert. Det var Forsvarets spesialstyrker som hadde de største merutgiftene i Forsvaret.

Skogbrannhelikopter

I tillegg er det i proposisjonen foreslått å bevilge 10 millioner kroner til å dekke påløpte utgifter for Justis- og beredskapsdepartementet til drift av skogbrannhelikopter i forbindelse med skogbrannene våren og sommeren 2014.
– Skogbranner kan påføre samfunnet store skader, og omfanget av skogbranner varierer fra år til år.  Regjeringen ser det som viktig at det bevilges tilstrekkelig med midler slik at vi utelukker at skogbrannhelikoptre settes på bakken av økonomiske årsaker, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

I tillegg foreslås det 2,9 millioner kroner til å dekke merutgifter for departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon mot en tilsvarende reduksjon på Kommunal- og moderniseringsdepartementets driftsbudsjett.

 

Samlet forslag om tilleggsbevilgninger blir da 77,5 millioner kroner.

Til toppen