Kraftledning gjennom Sørdalen

Olje- og energidepartementet ga i klagesak 21. desember 2011 konsesjon til kraftledning mellom Ørskog og Sogndal gjennom Myklebustdalen i Bremanger.

Det daværende Miljøverndepartementet ga senere dispensasjon for fremføring av den samme kraftledningen gjennom Sørdalen naturreservat i Myklebustdalen. Det har vært protester mot alle trasevalg i Bremanger, og grunneiere i Myklebustdalen har anlagt flere søksmål for å få endret plasseringen av kraftledningen.

Kraftledningen Ørskog-Sogndal er viktig av hensyn til kraftforsyningen i Midt-Norge og på nordvestlandet. Ledningen er også nødvendig for å få nye småkraftverk i Sogn og Fjordane på nettet.

Gulating lagmannsrett fant i juni at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak var basert på feil faktisk grunnlag og derfor ansett ugyldig. Etter å ha vurdert alle forholdene rettens avgjørelse hviler på, har Olje og energidepartementet kommet til at det ikke er grunnlag for omgjøring. Konsesjonsvedtaket fra desember 2011 blir derfor opprettholdt. 

Trasevalget foreslås nå også nedfelt i forskriften for Sørdalen naturreservat. Dette handler blant annet om å legge inn bestemmelser om drift og vedlikehold av kraftledningen tilsvarende andre reservater. Dette er blant annet viktig ved akutte hendelser.

Miljødirektoratet har i dag fått oppdrag med å forberede en slik forskriftsendring. Vedtak om endring av forskrift skjer ved kongen i statsråd.

Les oppdragsbrevet.

Til toppen