Vis hele kalenderen

04.06.2014

 • Kunnskapsministeren i Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: Stortinget

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må svare på ni spørsmål i Stortingets spørretime.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må svare på ni spørsmål i Stortingets spørretime.

   

  9. Fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren
  I behandlingen av stortingsmeldingen 'På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen' (Meld. St. 20 (2012-2013)) foreslo de nåværende regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet at det skal stadfestes en klar tidsfrist for overgang til en femårig mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning. Nå har Høyre og Fremskrittspartiet hatt regjeringsmakt i en hel stortingssesjon, og mitt spørsmål er derfor: Hva er statsrådens klare tidsfrist for overgang til en femårig grunnskolelærerutdanning?


  10. Fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren
  På Høyres landsmøte for noen uker siden uttalte statsråden: 'Lærerløftet er ikke bare for skolen, vi må også ha et barnehageløft'. Utdanningsforbundet hadde i forkant av landsmøtet oppfordret statsråden til å ta opp nettopp dette temaet i sin tale, noe vi kan se på utdanningsforbundet.no. Hvordan og hvor har statsråden prioritert dette løftet?


  11. Fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til kunnskapsministeren
  Jeg viser til Innst. 380 S (2012-2013), hvor 'Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener det er viktig å sikre at barnehagene har god bemanning, og er glad for at regjeringen vil innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én voksen per seks storbarnsplasser (1:6) innen 2020'. Er det å redusere bevilgningen med 700 mill. kroner en oppfølging av ambisjonen om å øke pedagogtettheten i norske barnehager?


  12. Fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren
  Høyre gikk til valg på å 'medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid til lærere og skoleledelse'. Under behandlinga av stortingsmeldinga 'På rett vei - kvalitet og mangfold i fellesskolen' ba Høyre sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti regjeringa om å 'legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen'. Hvilke konkrete tiltak har statsråden satt i verk for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen, og hvor mye tid har dette frigjort for lærerne?


  13. Fra Ruth Mari Grung (A) til kunnskapsministeren
  Skal den maritime næringen fortsatt være verdensledende, er den avhengig av et godt utdanningssystem og god rekruttering langs hele verdikjeden. Norges kombinasjon av akademisk og erfaringsbasert kompetanse er unik i verdenssammenheng, og kanskje ett av våre viktigste konkurransefortrinn internasjonalt. Men utdanningstilbudet er fragmentert på alle nivå. Er dette et prioritert satsingsområde for statsråden, og i så fall når kan vi forvente at det kommer konkrete tiltak?


  14. Fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren
  I Høyres program står det at Høyre vil styrke kompetansen til barnehageansatte gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til og forbedre innholdet i førskolelærerutdanningen. Velgerne som stemte på Høyre ønsker å få styrket kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte i barnehagene. Hvilke forbedringer har statsråden gjort i barnehagelærerutdanningen?


  15. Fra Torgeir Micaelsen (A) til kunnskapsministeren
  Alle partiene, inkludert statsrådens eget parti Høyre, var i valgkampen tydelig på at lærerne i skolen trenger støttepersonell som kan bidra til at elevens skolehverdag og læringsutbytte blir bedre. Skolehelsetjenesten er derfor viktig. Samtidig hevder mange at regjeringens forslag til kommunenes inntekter for 2015 er for svakt. I tillegg er ikke en krone øremerket skolehelsetjenesten. Hvordan vil statsråden sikre at skolehelsetjenesten får et reelt løft i årene fremover?


  16. Fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren
  I behandlingen av stortingsmeldingen 'På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen' foreslo Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre at 'Stortinget ber regjeringen i dialog med KS finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket'. Hvilke konkrete tiltak har kommet ut av regjeringens dialog med KS, og synes statsråden at han i samarbeid med KS har lyktes i å heve statusen ved læreryrket?


  17. Fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren
  Flere medier kunne i forrige uke melde at det unge dansetalentet Amelie blir nektet plass på den nasjonale ballettlinja på Ruseløkka ungdomsskole i Oslo. Hun har bestått krevende opptaksprøver, men kommer ikke inn fordi hun bor i nabokommunen Bærum. De vil ikke betale gjesteelevsgarantien. Amelies drøm oppfylles ikke fordi hun har feil adresse. Vil statsråden ta initiativ til å løse denne type saker?

Til toppen