Lagringstiltak og sikker matkornforsyning

Landbruks- og matdepartementet har i dag mottatt rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) om vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning.

Rapport: Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning  

Hovedkonklusjonen i rapporten er at Norge  i dag har høy sikkerhet på forsyning av matkorn. Norsk forsyningssikkerhet er basert på velfungerende verdensmarkeder for korn. Det må imidlertid regnes med økende prisrisiko i globale markeder, og det kan tenkes at markedene i korte perioder kan ha nedsatt funksjonsevne. De norske verdikjedene for matkorn, mel- og bakervarer kan håndtere slik risiko. Statlig regulert lagring av matkorn kan vanskelig styrke den norske forsyningssikkerheten merkbart, men kan i stedet svekke markedsaktørenes motiv for egen risikohåndtering. Om tilpasningsevnen i det norske markedet skal bedres, er det grunn til å vurdere tiltak som styrker den nasjonale tilpasningsevne til varierende internasjonale markedsforhold.

Statsbudsjett for 2015
Regjeringen vil på bakgrunn av denne rapporten og annet materiale vurdere om det er behov for beredskapslager for matkorn, og komme tilbake med en tilråding til Stortinget om dette i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2015.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtok Stortinget, som del av budsjettavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre, en anmodning til regjeringen om å utrede behovet for en ordning med kornlager. På denne bakgrunn ga Landbruks- og matdepartementet  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i oppdrag å utrede ulike spørsmål knyttet til behovet for beredskapslagring av matkorn.

 

Til toppen