Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg til Stortingets behandling av innstilling fra kontroll og konstitusjonskomiteen om sak om konsesjonsloven og priskontrollen

Innst. 299 S (2013-2014

Det har vært mange runder om departementets brev om praktiseringen av priskontroll, både i Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets behandling av representantforslag. Jeg mener at det meste om brevet er sagt fra min side. Jeg vil understreke at jeg ikke tar lett på den kritikken som har kommet. Jeg mener samtidig at det er grunnlag for å legge merke til den redegjørelsen jeg har gitt. Min kortversjon er at jeg mener at lover skal holdes, og at brevet er innenfor lovens ramme. Jeg vil dessuten presisere at det ikke har vært min mening å foregripe Stortingets behandling ved å sende brevet ut. Årsaken til utsendelsen var at det var ønskelig å unngå en situasjon der omsetningen av landbrukseiendommer stoppet opp. Det var altså en god grunn til å rette en slik henstilling til kommunene. Jeg har også påpekt overfor Stortinget at det ikke er nytt innenfor dette lovverket at det blir sendt brev til kommunene med henstilling om praktiseringen før en lovendring er vedtatt av Stortinget.

Ved sin behandling av Dok. 8:29 S (2013-2014) 8. mai i år ga Stortinget uttrykk for at de mente prosessen rundt brevet har vært uryddig. Det var samtidig ulike oppfatninger i Stortinget om hvordan jeg burde rette opp det de mente var en uheldig prosess.  Krf og V ønsket å få til behandling en proposisjon hvor en kunne se på reguleringen av priskontroll på nytt, mens AP, SP og SV ønsket at det skulle sendes ut et nytt brev. Jeg sa den gang i Stortinget at jeg selvfølgelig ville forholde meg til Stortingets mening om denne saken.

Jeg har i brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen datert 6. januar 2014 vist til at mitt mål har vært at Stortinget skulle få et forslag om oppheving av priskontroll til behandling i løpet av vårsesjonen 2014. Som en oppfølging i tråd med Stortingets behandling i mai, har jeg lagt opp til at forslag om opphevelse av priskontrollen i konsesjonsloven kan fremmes for Stortinget i morgen. Stortinget vil dermed få anledning til å behandle kjernen i denne saken når det trer sammen igjen i høst.  Jeg har dermed gjort mitt for at Stortinget nå får saken til behandling. Jeg ser i den forbindelse fram mot en god og konstruktiv dialog med Stortinget om dette viktige forslaget.

Til toppen