Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål fra medlemmer fra Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr. Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014

Til toppen