Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 511 fra stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V)

Vil regjeringa vurdere å innføre ei merkeordning som gjev forbrukarane reelt høve til å velje produkt ut frå omsynet til dyrevelferd?

Til toppen