Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 529 fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Spørsmål ang. skader fra beitende tamrein på innmark