Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 91 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt