Lavere terskel for å bortvise utlendinger som er straffet i utlandet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om bortvisning av utlendinger som er straffet i utlandet for alvorlige forhold. Forslaget innebærer at flere straffbare handlinger kan danne grunnlag for bortvisning selv om de ligger langt tilbake i tid.

Det er flere svært alvorlige straffbare forhold, med en strafferamme på mellom fem til ti års fengsel, som etter dagens regelverk ikke gir grunnlag for å nekte innreise eller opphold i Norge. Det gjelder for eksempel straffbare handlinger knyttet til tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, og oppfordring til terrorhandlinger.

– Dette vil vi gjøre noe med. Utlendingsloven bør endres slik at utlendinger som er straffet i utlandet for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i fem år eller mer, skal kunne vurderes bortvist uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Forslaget følger av samarbeidsavtalen og avtalen om gjennomføringspunkter på utlendingsfeltet mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet. Departementet sender dette nå på høring til relevante instanser og organisasjoner.

Høringsfristen er på åtte uker.

Les høringsbrevet her

Til toppen