Likebehandling for norske og svenske raffinerier

Forslag til endring av lov om elsertifikater på høring

I dag sender Olje- og energidepartementet et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om å frita de to norske oljeraffineriene for sertifikatplikt. Dette vil sikre likebehandling og avslutte at de, til forskjell fra svenske raffinerier, er pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende en bestemt andel av kraftforbruk.

- Jeg mener det er viktig at norske raffinerier får likere konkurransevilkår med de i Sverige og Nordvest-Europa. På flere områder er rammevilkår for de norske raffineriene i dag strengere enn ellers i EØS-området, samtidig som markedsbildet for raffineriene har forverret seg sterkt de siste årene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Raffineriene på Mongstad og Slagen er blant Norges største eksportbedrifter med betydelige regionale leverandørnettverk og sysselsetning. Siden 2008 har 15 raffinerier i EU blitt nedlagt, og det forventes at enda flere raffinerier i Europa vil måtte legges ned i de kommende årene.

- De to norske raffineriene dekker det innenlandske forbruket av drivstoff og andre raffinerte petroleumsprodukter, samtidig som de er viktige eksportbedrifter. Raffineriet på Mongstad er også basis for virksomheten ved Teknologisenteret for CO2-håndtering (TCM), sier olje- og energiminister Tord Lien.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtale av 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater. Avtalen fastsetter at det skal gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015. En kontrollstasjon innebærer utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater.

Les høringsnotatet her.

Til toppen