Lite etterspørsel etter alternativer til bankkort

Norge er et av de landene i verden hvor digital betaling er mest utbredt. Bruken av kontanter synker fra år til år, mens bruken av betalingskort øker. Det viktigste etableringshinderet for nye betalingsløsninger er nordmenns allerede høye kortbruk, og at forbrukene i liten grad etterspør alternative løsninger.

Norge er et av de landene i verden hvor digital betaling er mest utbredt. Bruken av kontanter synker fra år til år, mens bruken av betalingskort øker. Det viktigste etableringshinderet for nye betalingsløsninger er nordmenns allerede høye kortbruk, og at forbrukene i liten grad etterspør alternative løsninger.

Dette går frem av en rapport Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten vurderer blant annet tilbudet på digitale betalingsløsninger, og om det er etableringshindre i Norge som gjør det vanskelig for leverandører av innovative betalingsløsninger å komme inn i markedet.

Oslo Economics konkluderer med at det finnes et omfattende og godt tilbud av digitale betalingsløsninger i Norge i dag. De fleste av disse baserer seg på betalingskort.

Områder hvor det er registret behov, men hvor det finnes få eller ingen løsninger er:

  • Enkel betaling mellom forbrukere, og mellom aktører på digitale markedsplasser.
  • Betalingsløsninger som kan benyttes av mindreårige på nett. I dag kan barn over 15 år benytte betalingskort på nett dersom de har samtykke fra en verge. Samtidig må det meste av medier barn konsumerer, som musikk, filmer og spill, kjøpes og betales på nett.
  • Enkel betaling av småbeløp.

Det viktigste etableringshinderet som er identifisert, er nordmenns allerede høye kortbruk, og at forbrukene i liten grad etterspør alternative løsninger.

Oslo Economics konkluderer også med at det kan være problematisk for nye aktører å få tilgang til eksisterende betalingsinfrastruktur dersom de lanserer løsninger som er i direkte konkurranse med bankenes eksisterende løsninger. Uten tilgang til denne infrastrukturen er det vanskelig å sette opp løsninger som vil virke effektivt. Tilgang til kortterminaler kan også utgjøre et hinder for nye aktører.

Les hele rapporten her:

Rapport 5-2014 Innovative digitale betalingsløsninger (PDF)
Rapport 5-2014 Innovative digitale betalingsløsninger (EPUB)

Rapporten er en oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, (Meld. St. 23 (2012-2013)). I meldingen  slås det fast at det er ønskelig med sikre og enkle betalingsløsninger som dekker alle mulige transaksjonssituasjoner.

Oslo Economics har i arbeidet med rapporten benyttet blant annet en omfattende rapport om betalingsløsninger i Danmark som kilde. 

Til toppen