Lønnsvekst og utfordringer for norsk økonomi

Innlegg i Aftenposten

Aftenpostens lederartikkel 14. mars tolker SSBs Økonomisk Utsyn 2013 som en kritikk av Regjeringens politikk. Jeg mener SSBs synspunkter er godt i tråd med hvordan Regjeringen beskrev situasjonen i tilleggsproposisjonen om budsjettet for 2014.

I Økonomisk Utsyn for 2013 peker SSB på at vi har et høyt kostnadsnivå og at produktivitetsveksten har falt. De drøfter også årsaker til denne utviklingen. Aftenposten tolker i sin leder 14. mars SSBs omtale som en kritikk av Regjeringens politikk. Jeg mener SSBs synspunkter er godt i tråd med hvordan Regjeringen beskrev situasjonen i tilleggsproposisjonen om budsjettet for 2014.

I tilleggsproposisjonen pekte vi på at reallønningene i en årrekke har økt raskere enn produktiviteten. Dette er en utfordring for norske bedrifter, selv om høye produktpriser har bidratt til å skjerme lønnsomheten i privat sektor. Norske bedrifter er nå svært sårbare, ikke minst dersom oljeprisen skulle falle.

Vi må også erkjenne at prisutviklingen ikke har vært like gunstig for alle næringer. For mange bedrifter som konkurrerer på de mer tradisjonelle eksportmarkedene er situasjonen krevende. Et kostnadsnivå som er langt høyere enn i andre land innebærer en utfordring også fordi etterspørrere gradvis vrir seg bort fra dyre norske leverandører og over mot billigere alternativer. I fjor tapte blant annet norske verft flere anbudskonkurranser om store prosjekter på norsk sokkel til utlandet, og det varsles nå om oppsigelser i leverandørnæringen. Vi ser også at store selskaper som Statoil og Storebrand vil sette ut oppgaver innen regnskap og IKT til andre land der lønningene er lavere. Og til tross for at kjøpekraften til norske husholdninger har økt med rundt 40 prosent siden 2000, velger mange å gjøre sine innkjøp i utlandet framfor i norske butikker.   

Vi kan ikke basere oss på at prisene på norsk eksport skal fortsette å stige også i framtiden. I det lange løp må vi regne med at det er utviklingen i produktiviteten som vil bestemme levestandarden vår. Derfor vil Regjeringen prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet i norsk økonomi. Sterkere vekst i produktiviteten vil også gjøre det lettere for norske bedrifter å håndtere et press nedover på egne priser.

SSB peker på at myndighetene kan gi et bidrag til produktivitet i privat sektor ved å sørge for velfungerende markeder og virksom konkurranse, samt god infrastruktur, et velfungerende retts- og skattesystem, en effektiv offentlig administrasjon og et godt utdanningsvesen. Vi har også hovedansvaret for å sikre produktivitetsveksten i offentlig sektor. Dette er synspunkter som stemmer godt overens med Regjeringens program.