Lovendringsforslag om tigging sendt på høring

Dagens regelverk gir ikke kommunene tilstrekkelige virkemidler som er egnet til å forebygge kriminalitet, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen. Derfor sender Justis- og beredskapsdepartementet på høring forslag om å endre politilovens paragraf 14, som innebærer at kommunene skal kunne forby tigging.

Adgangen til alternativt å sette vilkår for tigging foreslås opprettholdt. Departementet foreslår videre at man ikke tar sikte på å opprette et sentralt register over pengeinnsamlere.

Høringsfristen er på tre uker. En forkortet høringsfrist er begrunnet med at høringsinstansene våren 2013 gav uttalelser om de samme spørsmålene. Høringsinstanser kan henvise til uttalelser gitt til fjorårets høringsrunde.

 

Til toppen