Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen justerer to vedtak i omstillingen av Luftforsvaret:

Utsetter flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret og viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16 QRA

Regjeringen har gjennomgått vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret med spesiell vekt på sentrale deler av Luftforsvarets omstilling. På bakgrunn av denne gjennomgangen anser regjeringen det som nødvendig å justere tidslinjene for to vedtak. Regjeringen vil utsette flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan og videreføre Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA) så lenge F-16 skal ha denne rollen.

Illustrasjonsbilde: Et F-16 jagerfly i døgnberedskap ved Bodø Hovedflystasjon.

-Luftforsvaret står midt i en stor og krevende omstilling. Vi får nye kampfly og legger om basestrukturen. Det er viktig for regjeringen å legge til rette for at innfasingen av F-35 og etableringen av kampflybase på Ørland gjennomføres som forutsatt. Derfor gjør vi nå disse tidsjusteringene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Hovedlinjene i Luftforsvarets omstilling ligger fast, og det er viktig for meg å understreke at alle øvrige omstillingsvedtak gjennomføres som planlagt. Det har vært viktig for meg å gjennomgå langtidsplanens vedtak, spesielt knyttet til sentrale deler av Luftforsvaret, for å se om forutsetningene for vedtakene har endret seg. Det vi så var at det forelå noen endringer som har gjort omstillingen mer krevende. Derfor var det nødvendig å justere disse to tidsløpene, sier Eriksen Søreide.

-Vi utsetter flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) fra Rygge til Reitan til 2020. Da skal hoveddelene av omstillingen være ferdig. Vi har vært opptatt av å holde Luftforsvarets ledelse samlet i en krevende omstillingsfase for å sikre kontroll og styring. Vi ser at flytting av GIL tar ressurser fra og deler opp ledelsen. Videreføring av Luftforsvarets ledelse på Rygge vil lette gjennomføringen av omstillingen, både økonomisk og styringsmessig, sier Eriksen Søreide.

-Vi viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA), så lenge F-16 skal ha denne rollen. Planen om å etablere QRA med F-35 på Evenes ligger fast. Ut fra en samlet vurdering anses dette som en bedre løsning enn å flytte QRA med F-16 til Evenes for kun to til tre års drift før F-35 overtar denne funksjonen.

QRA-beredskap er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO. I henhold til planen, skulle QRA-beredskapen opprettes med F-16 på Evenes innen utgangen av 2019. Det er viktig å unngå flytting av F-16-aktivitet til et nytt sted i en periode hvor systemet skal bygges ned og fases ut. Videre vil en QRA-beredskap i Bodø kunne støtte den øvrige styrkeproduksjonen på Ørland, sier forsvarsministeren.

-Når en plan møter virkeligheten, vil det oppstå utfordringer som må håndteres. For å lykkes må forsvarssektoren fortsatt styres med realisme og nøkternhet. Det er mitt og regjeringens ansvar å sikre at nødvendig operativ evne opprettholdes gjennom hele omstillingsprosessen. For Luftforsvaret vil det å fatte riktige beslutninger og gjennomføre riktige tiltak, i riktig rekkefølge og i riktig tempo være essensielt, sier forsvarsministeren.

-Både Forsvarssjefen og jeg er enige om at det er viktig å følge nøye hvordan omstillingen vil påvirke Luftforsvarets styrkeproduksjon og operative evne. Beslutningene er koordinert med og støttes av Forsvarssjefen. Alle endringer og tiltak henger nært sammen med hverandre. Operativ evne, treningsnivå, vedlikeholdskapasitet og personellutfordringene må alle sees i sammenheng. Derfor er vi begge enige om at justeringene vi nå gjør, er riktige og viktige, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt foredrag på Luftmaktseminaret, Luftkrigsskolen, Trondheim.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt tidligere i år foredrag på Luftmaktseminaret, Luftkrigsskolen, Trondheim (foto: Niklas Mikelborg).

 

Fakta om beslutningene:

  • De endringene som regjeringen nå gjør vedrørende omstillingen av Luftforsvaret er kun en justering av tidslinjen. Planen for gjennomføring av de aktuelle tiltakene er ikke tidfestet av Stortinget, men er fastsatt i Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarssektoren. Kursen justeres innenfor de gitte rammene som Stortinget har vedtatt. 
  • QRA-beredskap i Bodø etter 2020 innebærer en videreføring av et 30-talls lokale arbeidsplasser i Bodø, samt flygere og teknikere som til en hver tid vil være på QRA vakt fra hovedbasen på Ørland. 
  • Videre vil en slik løsning innebære ytterligere aktivitet ved at Cross Border Training med Sverige og Finland gjennomføres fra Bodø så lenge det er hensiktsmessig og inntil F-35 ivaretar deltakelse i denne aktiviteten. 
  • Det er en utfordring for Luftforsvaret å beholde kritisk kompetanse hovedsakelig innenfor F-16 teknikermiljøet. Ingen av tiltakene løser kompetanseutfordringen, men en videreføring av aktivitet i Bodø vil kunne bidra positivt. Det er allerede iverksatt tiltak og det jobbes videre med å identifisere og iverksette ytterligere tiltak for å løse den mer langsiktige kompetanseutfordringen og ivareta den operative leveransen. 
  • Flytting av GIL utsettes til 2020, da hoveddelen av omstillingen i Luftforsvaret skal være ferdigstilt, og gjennomføres samlet. Luftforsvarets ledelse var i utgangspunktet forutsatt flyttet i to trinn med om lag 25 årsverk i 2014 og om lag 160 årsverk innen utgangen av 2017. 
  • Planleggingen og opprettelsen av NAOC (Nasjonalt luftoperasjonssenter) går som planlagt. Det er ikke identifisert noen operative konsekvenser for NAOCen pga utsettelsen av flytting av GIL.
Til toppen