Mer effektiv behandling av omgjøringsanmodninger i utlendingssaker

- Anmodninger om omgjøring av endelige vedtak legger i dag beslag på altfor store ressurser i Utlendingsnemnda (UNE), sier statssekretær Himanshu Gulati.

- Anmodninger om omgjøring av endelige vedtak legger i dag beslag på altfor store ressurser i Utlendingsnemnda (UNE),sier statssekretær Himanshu Gulati. 

- Derfor er det vedtatt lovendringer som skal effektivisere behandlingen av omgjøringsanmodninger, og på sikt bidra til at det blir levert færre, sier statsekretæren.

 

I statsråd 4. april 2014 ble det sanksjonert endringer i utlendingsloven om behandling av omgjøringsanmodninger. Endringene trer i kraft straks. Den mest sentrale endringen er at UNE ikke skal gi individuelle begrunnelser i svar på anmodninger som åpenbart ikke kan føre frem. Slike omgjøringsanmodninger får dermed en forenklet og effektivisert behandling.

 

I tillegg er det vedtatt hjemler for å forskriftsfeste formkrav til omgjøringsanmodninger. Anmodninger som ikke fyller disse formkravene, eller som er fremsatt av en utlending som ikke har kjent oppholdssted, skal kunne avvises. Departementet vil vurdere å innføre slike forskriftsbestemmelser.

Til toppen