Mer tillit skal gi bedre offentlig sektor

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og resultater i offentlig sektor. Det er målet når kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nå etablerer Program for bedre styring og ledelse i staten.

- Programmet er et svar på noe av kritikken fra Gjørv-kommisjonen, og det skal bidra til å oppnå regjeringens ambisjon om økt gjennomføringskraft. Mitt mål er et mindre byråkratisk byråkrati og bedre resultater, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

- Regjeringen ønsker å bygge en kultur basert på tillit og samhandling. Vi vil vise ledere og ansatte i statsforvaltningen mer tillit. Sammen med økt handlefrihet og tydeligere ansvar for resultater vil statlige etater få bedre evne til å løse oppgavene sine og et godt grunnlag for å være mer innovative, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Programmet skal bidra til utvikling og endring gjennom tiltak på fem områder: ledelse, styring, teknologibruk, samordning og beslutningsgrunnlag. Programmet retter seg mot alle statens ledere og vil gå over flere år. I første fase prioriteres statens 300 toppledere. Tydelige krav til ledere, et nytt lederprogram, IKT-kompetansetilbud og møteplasser skal styrke lederrollen i staten.

- God ledelse er en nøkkel til å lykkes. Vi trenger gode ledere som utnytter handlingsrommet sitt, som utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og oppnår resultater sammen med medarbeiderne. Bedre lederskap skal gi flere gode tjenester for innbyggere og næringsliv og mer effektive arbeidsprosesser i forvaltningen, sier Sanner.

Norsk forvaltning scorer høyt på internasjonale rangeringer, men har forbedringspotensialer viser flere undersøkelser og rapporter:

  • Gjørvkommisjonen har pekt på viktige utfordringer knyttet til offentlig sektors gjennomføringsevne - evnen til å løse oppgavene de er satt til. Det er for lite oppmerksomhet om resultatene, på å løse oppgavene sammen med andre, på effektivitet og på bruk av teknologi.
  • En undersøkelse gjennomført av Universitetet i Oslo viser at antall mål for den offentlige forvaltningen doblet seg fra 2004 til 2012.
  • En rapport fra Rambøll (2013) viser 70 prosent av IT-lederne i staten mener at manglende IKT-kompetanse i beslutningsprosessene at er en barriere for å nå målene til virksomheten.
  • Både Riksrevisjonen, Difi og OECD peker på at det gjøres utilstrekkelige konsekvensvurderinger og kvalitetssikring før vi tar beslutninger om nye offentlige tiltak eller reformer.

Les mer om Program for bedre styring og ledelse i staten

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen