Midler til dialogkonferanser for ungdom

Er du eller din organisasjon engasjert i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme?

Som del av regjeringens arbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet satt av 200 000 kroner til dialogkonferanser for ungdom. 

Målet med konferansene er å gi ungdom arenaer for å diskutere spørsmål knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Alle organisasjoner og miljø som ønsker å jobbe med disse temaene kan søke, enten som enkeltorganisasjoner eller i samarbeid med andre. 

Medbestemmelse, demokrati, ytringsfrihet og tilhørighet er viktige tema som bør belyses i slike konferanser.

Søknaden skal være kortfattet (maks 4 sider) og inneholde:

  • En kort presentasjon av søkeren(e), med oppdatert og korrekt kontaktinformasjon
  • En beskrivelse av hvem man vil invitere til konferansen og hva man ønsker å oppnå med arrangementet
  • En omtale av hvilke tema dere vil drøfte på konferansen og begrunne hvorfor disse er valgt
  • Et budsjett for planlegging og gjennomføring

Arrangementene må gjennomføres innen 1.3.2015.

Søknadsfrist: 7. oktober 2014

Søknadsadresse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Ta kontakt med anne-lise.grette@bld.dep.no eller  kirsten-helene.teige@bld.dep.no ved behov for ytterligere informasjon. 

Til toppen