Midler til informasjonstiltak i skog 2014

Søknadsfrist: 27. november 2014

Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i skogbruket.

Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i skogbruket. 

Midlene vil i 2014 bli gitt som tilskudd til prosjekter og tiltak som bidrar med og formidler informasjon om god ressursforvalting og gode miljøhensyn knyttet til skogbruk.   

For 2014 prioriteres spesielt prosjekter knyttet til:

  • juletre og pyntegrønt
  • synliggjøring og informasjon om skogbrukets tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon 

Informasjonstiltakene kan rettes både mot samfunnet generelt, mot rådgivningstiltak i skogbruket og mot den enkelte næringsutøver. Tilskuddsmidlene er beregnet på tilskudd til private, og det vil normalt ikke bli gitt tilskudd til statlige organisasjoner og institusjoner over denne ordningen. 

Søknad om tilskuddsmidler sendes Landbruks- og matdepartementet pr brevpost eller pr. e-post til postmottak@lmd.dep.no Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet, finansieringsplan og opplysninger om prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Det kan bare søkes om tilskudd for denne utlysningen, og prosjektene kan ikke legge opp til ytterligere finansiering fra departementet. 

Søknadsfrist: 27. november 2014.

Denne kunngjøringen ble første gang publisert 31.10.2014.

Juletrær.
Midlene for miljøtiltak i skog prioriteres i 2014 spesielt til prosjekter knyttet blant annet til juletre og pyntegrønt. (Foto: Halvdan Jakobsen/FMVA)

 


Til toppen