Minnested på Sørbråten utsettes ett år

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker en åpen, verdig og forutsigbar prosess rundt minnestedene for 22. juli-tragediene.

- Jeg har stor forståelse for at dette er en sak som vekker sterke følelser. Regjeringen er derfor opptatt av å ha god dialog med berørte om minnestedene og en verdig prosess for å få på plass minnesmerket. Nå blir det derfor en ordinær reguleringsprosess rundt minnesmerket som er planlagt på Sørbråten i Hole kommune. Vi skal ikke ta noen snarveier i denne saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- I dette planarbeidet blir naboer og andre hørt slik det er vanlig. Det gir oss også muligheter til å jobbe mer med skjermingstiltak rundt minnestedet som beplantning, og tiltak i forbindelse med trafikkhåndtering og tilgjengelighet, sier Sanner.

Dette innebærer at åpning av minnestedet på Sørbråten i Hole kommune utsettes til 22. juli 2016. Den opprinnelige planen var å åpne minnestedet 22. juli 2015. Den planen ville krevd en søknad om dispensasjon fra den vanlige reguleringsbehandlingen i Hole kommune fordi arbeidet i så fall måtte startet opp før kommunen hadde behandlet reguleringsplanen. Regjeringen ønsker ikke en slik forskuttering av prosessen. Statsbygg følger opp arbeidet med reguleringsplanen.

- Valg av kunstverk og plassering av dette på Sørbråten ligger fast. Stortinget har bevilget penger til et minnested på Sørbråten i Hole, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Fakta om minnestedene:

 • April 2012:
  Kleveland-utvalget leverer sin rapport om minnesteder.
   
 • Juni 2012:
  Regjeringen Stoltenberg besluttet at det etter angrepene 22. juli 2011 skulle etableres to permanente nasjonale minnesteder, ett i regjeringskvartalet i Oslo og ett i Hole kommune, samt et midlertidig minnested i tilknytning til regjeringskvartalet.
   
 • Mars 2013:
  Regjeringen Stoltenberg beslutter at nasjonalt minnested etter Utøya-tragedien skal etableres på Sørbråten i Hole kommune.
   
 • Mars 2013:
  Statsbygg fikk ansvar for tilrettelegging, opparbeiding (anskaffelse av tomt, regulering og infrastruktur) og fremtidig drift av minnestedet.
   
 • April 2013:
  Stedsvalget blir offentliggjort ved daværende statsråd Rigmor Aasrud.
   
 • Mai 2013:
  Basert på opsjon gitt av grunneier, inngikk staten v/Statsbygg og grunneier avtale om leie av Sørbråten til minnested.
   
 • Juli 2013:
  KORO, Kunst i offentlige rom, fikk det overordnede ansvaret for den kunstneriske utformingen av minnestedet. Det ble lagt til grunn at minnestedet i Hole og det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet skulle ferdigstilles innen 22. juli 2015. Det permanente minnestedet i regjeringskvartalet skal ses i sammenheng med ombyggingen av kvartalet.
   
 • Desember 2013:
  Etter forslag fra den forrige regjeringen, godkjente Stortinget kostnadsrammen på 13,5 millioner kroner for Statsbyggs arbeider og bevilget en million kroner til oppstart av arbeidet med å etablere et nasjonalt minnested på Sørbråten i nysalderingen av budsjettet.
   
 • Februar 2014:
  Kunstutvalget som ble nedsatt for å lede arbeidet med kunstprosjektene, der blant annet Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF har deltatt, kåret enstemmig vinneren av prosjektet. Kunstneren Jonas Dahlberg ble valgt til å utforme de tre minnestedene.
   
 • April 2014:
  Pårørende og andre berørte har hatt møter med statsrådene Jan Tore Sanner og Thorhild Widvey.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00