Mobbing og seksuell trakassering har ingen plass i Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret skriver i sin årsrapport for 2013 om et økende antall kvinnelige soldater som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra sine mannlige kolleger.

-Mobbing og seksuell trakassering har ingen plass i Forsvaret. Det vil aldri tolereres. De som varsler om slik adferd skal tas på alvor, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Mobbing av ulike typer er ikke forenlig med verdier, velfungerende enheter eller gjensidig lojalitet. Soldater yter ikke sitt beste dersom de blir mobbet.

-Enhver i Forsvaret er ansvarlig for sin egen atferd, også om den er negativ. Den vil kunne få konsekvenser for den enkelte. Likeså er Forsvaret ansvarlig for arbeidsmiljøet. Saker skal følges opp. Nødvendige tiltak skal treffes. Ledere på alle nivåer, også de laveste, har et spesielt ansvar for å gå foran med et godt eksempel, veilede sine underordnede, kommunisere «skriften på veggen», og følge opp når ting skjer, sier hun.

-Jeg er fornøyd med at Forsvaret møter mobbing og seksuell trakassering med åpenhet. Det foretas undersøkelser og det forskes på hva fenomenet er, hvordan det kommer til overflaten, og hvor utbredt det er. Blant annet viser ny forskning fra Oxford Research og Forsvarets forskningsinstitutt at soverom for begge kjønn for soldater faktisk kan være med på å forebygge dårlig atferd og bygge større samhold – dersom lederne er påpasselige og bryr seg. Jeg er fornøyd med at det jobbes for økt profesjonalitet i måten Forsvaret håndterer konkrete mobbesaker på. Det jobbes godt med Forsvarets verdigrunnlag og operasjonalisering av kjerneverdiene respekt, ansvar og mot. Jeg forventer at Forsvarets ledere – fra general til korporal – går foran som forbilder i sin atferd. Det er også viktig at ledere høyt oppe i systemet bryr seg med arbeidsmiljø og holdninger på bakkeplanet.  

 

Les mer hos Forsvaret om hva de gjør for å jobbe mot trakassering.

Til toppen