Møtte EFTA-gruppen i Rådet

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Norge samarbeider tett innen de fleste, om ikke alle områder av EU-samarbeidet, understreket EU-delegasjonens nestleder Niels Engelschiøn da han møtte Rådets arbeidsgruppe med ansvar for EUs forhold til EFTA-landene og EØS.

Niels Engelschiøn fra EU-delegasjonen representerte Norge i møte med Rådets arbeidsgruppe på EFTA-statene og EØS. Bildet er fra møtet i EØS-komiteen desember 2013. Arkivfoto: Olav Sem Berg

Norge samarbeider tett innen de fleste, om ikke alle områder av EU-samarbeidet, understreket EU-delegasjonens nestleder Niels Engelschiøn da han møtte Rådets arbeidsgruppe med ansvar for EUs forhold til EFTA-landene og EØS.

9. september var Norge invitert av det italienske formannskapet i Rådet for den europeiske union for å gi en oppdatering på forholdet mellom Norge og EU. Dette er et viktig ledd i EUs arbeid med å evaluere forholdet til EFTA-landene.

Evalueringen, i form av såkalte rådskonklusjoner, utarbeides hvert andre år og ventes å være klar i desember. I både 2010 og 2012 var Rådets hovedkonklusjon at Norge og EU har et stabilt forhold preget av godt samarbeid.

Rammet av restriktive tiltak
Niels Engelschiøn fokuserte på fem områder i sin redegjørelse: urolighetene i EUs nærområder, utenriks- og sikkerhetspolitikk, justispolitikk, den norske økonomien samt det indre marked og EØS-relevante saker.

Han innledet med å si at Norge samarbeider meget tett med EU i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Norge og EU har en rekke felles verdier og interesser som gjør det naturlig å samarbeide. Vi slutter oss for eksempel til rundt 80 prosent av EU sine utenrikspolitiske erklæringer og deltar i en rekke felles arbeidsgrupper, sa Engelschiøn.

Engelschiøn understreket videre at Norge at står sammen med EU når det gjelder krisen i Ukraina. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Norge har sluttet seg til alle EUs restriktive tiltak mot Russland. Norge har også avsluttet militært samarbeid, og politiske besøk er satt på vent.

- Rådet bet seg merke i at Norge rammes hardt av de restriktive tiltakene og det russiske forbudet mot import av blant annet fisk og sjømat, sier Engelschiøn.

Norge eksporterer fisk og sjømat til Russland for nesten en milliard euro i året. Det er likevel en bred enighet i Norge både på Stortinget og i næringslivet at det er riktig å følge opp om EU sine tiltak.

Bredt og dypt justissamarbeid
- Det italienske formannskapet satte stor pris på min kommentar om at Middelhavet er vår yttergrense. Som medlem av Schengen-samarbeidet arbeider Norge for å fortsette og styrke det nære samarbeidet med EU i spørsmål om blant annet håndteringen av flyktninger og migrasjonskontroll, sier Niels Engelschiøn.

- Norge samarbeider dessuten tett med EU om alt fra bekjempelse av terrorisme og radikalisering til krisehåndtering og maritim sikkerhet. Samarbeidet er både bredt og dypt.

Klima høyt prioritert
Både Norge og EU setter klima høyt på dagsorden. Engelschiøn poengterte i sin orientering at Norge arbeider tett opp mot EU i arbeidet frem mot klimatoppmøtet i Paris i 2015 og EUs nye klima- og energirammeverk.

Norge, som en stabil og pålitelig leverandør av energi, håper at norsk naturgass på sikt kan erstatte kull og støtte opp under omleggingen til fornybare energikilder i Europa. Dette vil bidra til å nå et felles mål om å redusere klimaskadelige utslipp.

- Mitt hovedinntrykk er at Rådet legger vekt på at Norge er viktig for EU, både som EUs femte største handelspartner og fordi Norge er tett integrert innen de fleste samfunnsområder. EU setter også stor pris på Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning gjennom EØS-midlene. Dette gir et godt grunnlag for videre politisk dialog med EU, sier Niels Engelschiøn.

 

Til toppen