Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede 31. oktober 2014

(Talen publiseres med forbehold om muntlige endringer gjort under fremføringen)

Kjære alle sammen;

Takk for invitasjonen til denne viktige konferansen.

At idrett er for alle bør nå være en selvfølge.

La oss bruke kreftene våre på å diskutere hva vi kan gjøre for at det skal fungere enda bedre.

Vi skal ha en åpen og inkluderende idrett hvor alle som vil skal være med. Hvor hver og en av oss deltar på våre premisser og med våre unike behov.

I likhet med hundre-tusenvis av andre, har jeg hatt gleden av å være frivillig i store deler av mitt liv.

Det arbeidet som gjøres uegennyttig og ubetalt, år etter år, er noe av det som gjør oss til et velfungerende, varmt og bærekraftig samfunn.
Frivillighet skaper mangfold, den utfordrer og utgjør en forskjell i våre liv.
Og den frivillige innsatsen er en forutsetning for driften av, og aktiviteten i norske idrettslag. Innsatsen som legges ned er enorm.  
Norske idrettslag har flere enn 2 millioner medlemskap.
Og det finnes flere enn 12.000 ulike lokale lag.

Norsk idrett har store mål for hva den skal stå for.

Dere ønsker å jobbe målrettet for å oppnå idrett for alle.

Det forplikter.

Og dette vil regjeringen og jeg være med på. 

Alle som ønsker det skal ha muligheten til tilpasset aktivitet i sine lokale idrettslag. Og det er lagt ned et godt arbeid så langt:

Her i Trøndelag er det en rekke store og gode aktiviteter.

Enten det er fotballaget til Flatås Lions
- eller Nyborg IL som har Norges største el-innebandyavdeling.

Eller hva med Trondheim Basketballklubb som er en av landets eldste rullestolbasketballklubber.

Basketballklubben spiller i en omvendt integrert serie, der lag med aktivt stående spillere setter seg i rullestol og spiller mot funksjonshemmede spillere.

Innstrandens IL fra Bodø var nominert til idrettens inkluderingspris for 2013.
Den jobben idrettslaget gjør med tilbud for utviklingshemmede er enorm. De har nærmere 70 medlemmer i IU gruppa og gir tilbud om en rekke idretter fra fotball, via boccia og teppecurling, til langrenn og friidrett. 

I Rogaland driver Nærbø idrettslag med kjelkehockey.

I Akershus gir Fossum IF tilbud om allidrett for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse.

Imås IL i Grimstad har tilbud om både håndball, fotball og allidrett,
- og det er forankret gjennom hele organisasjonen i klubben at inkludering av funksjonshemmede skal være en selvsagt og naturlig del av klubbens arbeid. 

Og dette er bare noen eksempler på den fantastiske jobben som gjøres.
Det er 11.000 aktive medlemmer med en funksjonshemming i norsk idrett i dag. Og 1.030 idrettslag har aktivitet for funksjonshemmede.

Stadig flere lokale idrettslag har tilbud for alle. Og stadig flere barn og ungdom med funksjonsnedsettelse er med i organisert idrett.

Men vi er ikke helt i mål

Jeg vil gi en honnør til idretten for integreringsarbeidet dere har gjort, og for at dere går foran. Siden 2007 har alle med lidenskap for samme idrett fått et aktivitetstilbud sammen, uavhengig av funksjonsevne. Under Olympiatoppens paraply får paralympiske og olympiske topputøvere trene sammen, spise sammen, og konkurrere sammen. Målene er de samme. Dedikasjonen og innsatsen har de felles.

Mange særforbund jobber godt og målrettet etter samme mal, og her utfordrer jeg flere til å komme på banen!

Like viktig som det som skjer på toppen av idrettspyramiden er kompetansen i de lokale lagene. Å sikre at lagene har, og kan få tak i, den kompetanse og den kunnskap som må til for å kunne skape gode tilbud (for alle) må være en prioritet framover.

Frivilligheten er en unik og verdifull, men også ustadig ressurs. Hvem man har tilgjengelig, og for hvor lenge, skifter hele tiden.
Dermed er det helt nødvendig å ha et kontinuerlig og stabilt system for utvikling og kompetanseheving.

Vi ser av årets søknad om spillemidler at dere ønsker å prioritere dette arbeidet ytterligere. Det er veldig positivt!

NIF har spilt inn et ønske om mer penger til idrett for funksjonshemmede. Det gleder meg å se at NIF prioriterer dette

Jeg hadde gleden av å være med under årets Ridderrenn. Og i den forbindelse satte jeg, og mine regjeringskolleger Bent Høie og Siv Jensen, oss ned med blant annet representanter fra NIF.

Vi har fått et brev med seks punkter der idretten selv mener innsatsen bør forsterkes.

Der snakket vi om utfordringene med å få flere funksjonshemmede inn i idretten.

Det er innspill vi tar med oss når vi behandler spillemiddelsøknaden for 2015.

Det er idrettens eget integreringsvedtak som ligger til grunn.
Det er gjennom det ordinære arbeidet at dette skal gjennomføres.

Dette gjelder både innen breddeidretten og toppidretten.

Og her, mener jeg, er vi ved det punktet der kjernen av idrettens oppgaver krysser kjernen av idrettens verdier. 

Idrettens kjerneverdier handler om idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

For staten er det viktig at idrettens grunnverdier preger arbeidet i hele organisasjonen. Fra topp til bunn. Gode, trygge og inkluderende miljøer er viktig for alle grupper.

Idrettsanleggene våre skal fungere godt for flest mulig.  

Det bør ikke være altfor store behov for tilpasning, særløsninger eller tilleggsløsninger. På samme måte skal utøvere med spesielle behov kunne finne et tilbud gjennom hovedløsningen – gjennom lokalidretten, der de bor. 

Samtidig må vi ta høyde for at fellesløsningene ikke passer for alle.

Det må være rom for andre typer tiltak for nærmere avgrensede målgrupper – nettopp for å skape gode aktivitetsmiljøer og trygge sosiale fellesskap.

For oss er det viktig at også arbeidet for utviklingshemmede forankres i idrettslagene.

I idrettens eget Idrettspolitisk dokument for perioden 2011–2015 står det at «toppidretten, med dens funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere, skal videreutvikles».

Personer med nedsatt funksjonsevne er en prioritert målgruppe.

Dette er et viktig signal.

Og det er et signal vi fra statens side selvfølgelig er helt enige i.

Vi vet at spesialtilpasset utstyr ofte er dyrt.
Men godt og riktig utstyr er en forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta.

En av NIFs idrettspolitiske fanesaker har i flere år vært å utvikle og utvide ordningen for aktivitetshjelpemidler til også å gjelde personer over 26 år.
Nå er det satt av 55 millioner kroner over statsbudsjettet nettopp til dette formålet.
Ordningen har allerede trådt i kraft og innføres med helårseffekt fra og med 2015.

Bedre tilgang på spesialtilpasset utstyr vil gjøre det enklere for flere å finne sin plass innenfor idrettsfellesskapet. Og så er det opp til dere – til idretten – å ta dem i mot.

For at flere, spesielt barn og ungdom, skal få mulighet til å prøve ut ulike idretter mener jeg det er viktig å få på plass en ordning for utlånsutstyr til lag og særforbund.
Man trenger utstyr som er tilpasset både formål og behov
– og da blir variasjonene mange.

Jeg er glad for å kunne fortelle at vi tildeler nå 2,3 millioner kroner til utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne.
Dette er to millioner kroner av øremerkede spillemidler til idrettsformål i 2014 samt nærmere tre hundre tusen kroner av tidligere avsatte midler til samme formål.

Tilskuddet skal gå til særforbund til innkjøp av rekrutteringsutstyr, som skal lånes ut til idrettslag i en periode. På den måten får mennesker med funksjonsnedsettelse mulighet til å teste ut utstyr.

  • Norges Bandyforbund vil få 400.000 kroner til innkjøp av fire el-innebandystoler
  • Norges Seilforbund vil få 180.000 kroner til innkjøp av en spesialtilpasset båt
  • Norges Basketballforbund vil få 390.000 kroner til innkjøp av ti basket-rullestoler.

 

For 2014 blir det gitt 14 slike tilskudd.

Og dette er bare begynnelsen.

Jeg har ambisjoner om å videreføre og styrke et øremerket tilskudd til utstyr til personer med nedsatt funksjonsevne også i 2015.

Vi har sammen med idretten et særlig ansvar for å legge til rette for at mennesker som kan oppleve barrierer, eller som i noen tilfeller trenger en form for tilrettelegging, skal kunne drive med idrett.  

Gjennom tilskudd til idrettsformål og gjennom tilskudd til idrettsanlegg vil vi legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Det skal vi gjøre sammen med dere slik at vi hver dag som går kommer et skritt nærmere målet om idrett for alle.

Takk til alle idrettsledere og trenere for at dere hver dag utgjør en forskjell for andre.

Takk til alle utøvere for at dere er gode rollemodeller, og for at dere gir oss som er tilskuere så mye spenning og glede.

Lykke til videre.