Ny strategi fra regjeringen:

Nasjonal satsing på økt kompetanse

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For første gang går en regjering sammen med nærings- og arbeidsliv om en samlet strategi for å øke kompetansen til hele den norske befolkningen.

 

– Vi må legge til rette for at hver enkelt skal kunne bruke sine evner best mulig. En samlet nasjonal strategi vil bidra til å gi mennesker nye muligheter og samtidig skape økt verdiskapning og høyere produktivitet i samfunnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

OECD har sett nærmere på Norges utfordringer i arbeidslivet. Konklusjonen er at Norge, på tross av gode forutsetninger, ikke greier å utnytte befolkningens kompetanse godt nok:

  • Så mange som 400 000 voksne har svake grunnleggende ferdigheter i lesing eller regning.
  • Unge voksne mellom 16-24 år gjør det svakere i Norge enn i mange andre land.
  • Mange bedrifter klarer ikke skaffe kompetent arbeidskraft.
  • Høyt frafall i fagopplæringen bidrar til mangel på faglært arbeidskraft.
  • Mulighetene til etter- og videreutdanning er mangelfulle.

Til enhver tid er kun rundt 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Norge nyutdannet. Dette viser at læring i arbeidslivet er svært viktig for å øke kompetansen i arbeidslivet.

En viktig ambisjon for regjeringen framover er å samle alle aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivå til en felles innsats for økt kompetanse. Utdanningssektoren, arbeidsmarkedspolitikken, regionalpolitikken samt innovasjons- og næringspolitikken skal ses mer i sammenheng. 

- I regjeringens arbeid for å modernisere og effektivisere offentlig innsats må vi også mestre morgendagens kompetanseutfordringer. OECDs anbefalinger om å utvikle en bedre og mer målrettet kompetansepolitikk er viktig. Både for å utvikle en ny regionalpolitikk og regjeringens moderniseringsprosjekt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tilgang på rett kompetanse på rett sted til rett tid er avgjørende for næringslivets innovasjon, konkurransekraft og verdiskaping. 

– Norsk næringsliv kan aldri bli billigst, derfor må vi være smartest. OECDs rapport gir oss nyttige innspill til arbeidet med å sikre næringslivet tilgang på kvalifisert arbeidskraft, som er avgjørende for Norges konkurransekraft og verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland. 

Kompetanse er essensielt for å komme i arbeid og beholde arbeid. Ved omorganisering og nedbemanning i bedrifter er personer med svake grunnleggende ferdigheter mest utsatt.

– Kravene til kompetanse i arbeidslivet øker stadig. Derfor er det viktig at flere er godt rustet med grunnleggende ferdigheter slik at de er i stand til å gå inn i de jobbene som etterspørres, sier statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet. 

Et halvt år etter at OECD presenterte sin diagnose av det norske kompetansesystemet, offentliggjorde OECD i dag “OECD Skills Strategy Action Report”. Her kommer OECD med sine anbefalinger til Norge. 

De fem viktigste tiltakene OECD anbefaler Norge å iverksette:

1. Utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi

2. Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning

3. Styrke koblingen mellom utvikling av kompetanse og økonomisk vekst

4. Utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning

5. Styrke insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft 

– Vi trenger en helhetlig satsning på kompetansepolitikken. For selv om norsk økonomi er god, sysselsettingen er høy, og ledigheten lavere enn i andre land, må vi ta grep for å være konkurransedyktige også i framtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Skills Strategy er et prosjekt der OECD har samarbeidet med norske myndigheter.  Kunnskapsdepartementet har det koordinerende ansvaret.