Nedgangen i omdisponering av dyrka jord fortsetter

Foreløpige tall for omdisponering dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 5 559 daa. Dette er 1 008 daa lavere enn endelig tall for 2012. Dette viser de foreløpige KOSTRA-tallene for rapportering på "Forvaltning av landbruksarealer 2013" fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene for årlig omdisponert areal dyrka jord har avtatt i perioden 2007 - 2012, og nedgangen ser ut til å fortsette i 2013. Det understrekes at dette er foreløpige tall, og det mangler rapportering fra i alt 32 kommuner som ikke har rapportert. Endelige tall for 2013 vil foreligge fra SSB i juni 2014.

Plogfurer og spirende åker.
Foreløpige tall for omdisponering dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 5 559 daa. (Foto: ©Øyvind Antonsen/Samfoto)
Til toppen