Norge og Liberia skal samarbeide om skogbevaring

Norge har i dag inngått klima- og skogavtale med Liberia. Norge skal bidra med inntil én milliard kroner for å støtte landets arbeid med å redusere klimagassutslippene fra avskoging.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Liberias utenriksminister A.K. Ngafuam signerte idag en omfattende skogavtale med Liberia. Statsminister Erna Solberg bivånet det hele i New York. Foto: Erik Aasheim/KLD

Norge skal gjennom sitt samarbeid med Liberia blant annet bidra til bedre forvaltning av skogene og grønn vekst i landet gjennom utvikling av landbruk som ikke gir avskoging. Norge vil betale opp til én milliard kroner til arbeidet frem til 2020.

Avtalen ble annonsert av statsminister Erna Solberg og Liberias utenriksminister Augustine K. Ngafuan under en felles pressekonferanse på klimatoppmøtet i New York 23. september.

- Vi tror samarbeidet vil ha stor innvirkningskraft på vår mulighet til å bekjempe klimaendringer, sikre våre verdifulle naturressurser og sørge for det liberiske folks levegrunnlag, sa Liberias president Ellen Johnson Sirleaf.

Liberia har lagt ambisiøse planer for å redusere sine klimagassutslipp fra avskoging samtidig med at landet bygger opp en stadig mer produktiv og moderne jordbrukssektor. Dette skal oppnås blant annet gjennom streng lovhåndhevelse i skogsektoren slik at man unngår ulovlig og ikke-bærekraftig hogst, og gjennom å arbeide tett med multilaterale selskaper som forplikter seg til totalt å avstå fra avskoging.

Stolte støttespillere

Ved lanseringen av samarbeidsavtalen uttrykte statsminister Erna Solberg dyp medfølelse med Liberia som for tiden er hardt rammet av den nåværende ebolaepedemien.

- Vi er fullstendig inneforstått med at hovedfokus nå er det liberiske folk sin sikkerhet og velbefinnende. På lengre sikt tror jeg Liberia har potensial til å være et utmerket forbilde for andre land i regionen, ved å vise hvordan man kan jobbe med privat sektor for å oppnå økonomisk vekst uten å forårsake avskoging og skogforringelse. De forpliktelsene Liberia nå tar på seg må anerkjennes utad, og vi er veldig stolte av å være deres støttespillere, uttalte statsminister Erna Solberg.

Ulike faser av samarbeid

De første årene vil Norges bidra med opp til 70 millioner USD til forberedende arbeid. Dette innebærer institusjonsbygging og tiltak knyttet til å forbedre styresett, som er nødvendig for å nå fasen hvor Liberia kan få betalt for reduserte karbonutslipp.

I perioden frem mot 2020 kan Liberia få ytterligere opp til 80 millioner USD dersom de gjennomfører utslippsreduksjoner. Implementeringen av samarbeidet vil tilpasses de utfordrende forholdene i landet.

 I den første fasen av samarbeidet skal Liberia:

  • Ikke utstede nye hogstkonsesjoner inntil alle disse har blitt gjennomgått av et uavhengig organ
  • Bygge kapasitet i relevante institusjoner og ytterligere forbedre lovhåndhevelse og forvaltning i skogsektoren
  • Sikre at 30 prosent eller mer av Liberias skoger har status som vernet innen 2020
  • Teste systemer for direkte ytelser til lokalsamfunn for vern av skogen
  • Iverksette tiltak rettet mot alle eksisterende og potensielle drivere bak skogrelaterte
  • Utvikle målings- og rapporteringssystemer for karbonutslipp fra skog

Fakta: Klima og skog i Liberia

  • Skogen i Liberia er truet. Kommersiell hogst, ukontrollert hogst tiltenkt lokale markeder, svedjebruk, plantasjedrift og kullproduksjon er de viktigste grunnene til dette.
  • 43 prosent av den gjenværende Guinea-regnskogen i Vest-Afrika befinner seg i Liberia. Å verne skogen vil medføre klimagevinster, men det er også viktig av andre grunner. Det biologiske mangfoldet i disse skogene er stort, og omfatter en rekke endemiske arter, som Vestafrikansk sjimpanse, skogelefant og pygméflodhest, i tillegg til over 2000 planter og tømmerarter.

Lese mer

Til toppen