Diskuterte transport med EUs ministere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok 8. mai på EUs uformelle rådsmøte for transportministere. Trafikksikkerhet, utvikling av en effektiv infrastruktur og sosiale forhold i europeisk veitransport var blant temaene som ble diskutert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok 8. mai på EUs uformelle rådsmøte for transportministere. Trafikksikkerhet, utvikling av en effektiv infrastruktur og sosiale forhold i europeisk veitransport var blant temaene som ble diskutert. Statsråden tok også opp problemstillinger knyttet til kabotasje, det vil si utenlandske operatører som driver transport innenfor andre land.

Solvik-Olsen la i møtet særlig vekt på trafikksikkerhet. Han var tydelig på at trafikksikkerhet på europeiske veier er et felles ansvar, som innebærer en felles holdning til håndheving av regelverk.

Statsråden fremhevet problemstillinger knyttet til falske førerkort og at det kreves særskilt kompetanse til å utføre tungtransport på norske vinterveger. Samferdselsministeren sa i møtet at europeiske land raskt må koble seg til det felles europeiske registeret for førerkort og kjøretøy.

– Registrene kan brukes til å effektivisere og bedre kontrollen med førere og kjøretøy på europeiske veier, sa Solvik-Olsen.

Etablerer infrastrukturfond
Videre pekte han på at den norske regjeringen satser sterkt på vedlikehold og utvikling av infrastruktur i Norge, blant annet gjennom etablering av et eget veiinvesteringsselskap som skal planlegge og gjennomføre utbygging av utvalgte strekninger. Samferdselsministeren fortalte videre at det er etablert et infrastrukturfond med 30 milliarder i kapital.

Solvik-Olsen har som mål å få 100 milliarder kroner i fondet innen 2017. Inntektene fra fondet vil benyttes til utbygging av infrastruktur. Regjeringen vil også satse sterkere på offentlig og privat samarbeid, ved utbygging av ny infrastruktur.

Solvik-Olsen understrekte i møtet at regjeringen legger stor vekt på et nært samarbeid med EU, ikke minst når det gjelder utvikling av infrastruktur.

– Det er nettopp denne sektoren som bokstavelig talt knytter oss nært til de øvrige europeiske land, sa han.

Bred deltagelse på EUs uformelle ministermøter
Regjeringen har deltatt på mange EUs uformelle ministermøter i regi av det greske EU-formannskapet dette semesteret. Her kan du lese møtene andre statsråder og statssekretærer har deltatt på i Aten dette halvåret:

Til toppen