Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk næringsliv er digitalt – men kan bli enda bedre

Statssekretær Paul Chaffey har fått overlevert undersøkelsen "Hindre for digitalisering i næringslivet". Rapporten er utarbeidet av KPMG som et ledd i oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. KPMG har gjennomført en breddeundersøkelse hvor 230 virksomheter fra hele landet og i ulike næringer har deltatt.

Statssekretær Paul Chaffey fikk overlevert rapporten av partner Arne Helme i KPMG. (Foto: Computerworld)

Statssekretær Paul Chaffey har fått overlevert undersøkelsen "Hindre for digitalisering i næringslivet". Rapporten er utarbeidet av KPMG som et ledd i oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. KPMG har gjennomført en breddeundersøkelse hvor 230 virksomheter fra hele landet og i ulike næringer har deltatt.

Chaffey mener undersøkelsen bekrefter at Norge er kommet langt innen digitalisering:

- Over halvparten av norske bedrifter mener at de er digitalisert i høy eller svært høy grad. Og 83 prosent av bedriftene har gjennomført ulike digitaliseringsprosjekter i løpet av de siste to årene. Dette er svært gode tall, sier Chaffey.

Til tross for at de allerede har gjort mye, tror 94 prosent av bedriftene at de vil ha nytte av større grad av digitalisering. Nesten alle som er spurt mener at økt digitalisering vil føre til kostnadsreduksjoner for bedriften, mens over halvparten også forventer framtidige inntektsøkninger som følge av digitalisering.

- Vi ønsket å finne ut om det er spesielle hindre for digitalisering i næringslivet, og spesielt ønsket vi å identifisere områder hvor det offentlige kan spille en rolle for å fjerne slike hindringer, sier Chaffey.

Den klart viktigste hindringen for digitalisering KPMG har identifisert er manglende standardisering. Bedriftene i undersøkelsen peker ikke på konkrete standarder, men viser til at egne systemer ikke uten videre kan kommunisere med tilsvarende systemer hos kunder eller leverandører. Dette øker kompleksiteten og kostnadene knyttet til å digitalisere prosesser på tvers av virksomheter.

En annen viktig hindring er mangel på kompetanse. Kompetansemangelen omfatter alt fra evnen til å se mulighetene som ligger i digitalisering til innføring og drift av IKT-løsninger.

Offentlig sektor oppleves som den aktøren som i størst grad hindrer digitalisering, sammenlignet med kunder, leverandører og ansatte. Det pekes blant annet på manglende tilgang til offentlige data som kart og informasjon i offentlige registre.

Advokatfirmaet Haavind har foretatt en gjennomgang av lov- og regelverk for å identifisere eventuelle hindringer der. Konklusjonen her er at lovverket i stor grad tilrettelegger for digitalisering. Haavind trekker likevel fram enkelte lover man kan vurdere å gjøre tilpasninger i: hvitvaskingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven, inkassoloven og bokføringsloven.

- Dette er spennende funn som spenner over ansvarsområdene til mange departementer. Her må vi jobbe sammen for å sikre best mulig forhold for digitalisering i hele samfunnet, sier Chaffey.

- Det er også klart at på en del av disse områdene må næringslivet selv også ta ansvar – for eksempel når det gjelder kompetanse hos ledelse og ansatte. Samtidig skal selvsagt mitt departement fortsette å jobbe for å heve den generelle digitale kompetansen i samfunnet, så her kan vi og næringslivet spille på lag, sier Chaffey.

Les rapporten:

Til toppen