Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

En arbeidsgruppe har i dag presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Arbeidsgruppen har kommet med nyttige innspill, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Min svenske kollega og jeg er enige om å gi denne saken høy prioritet. Målet er å få ratifisert en konvensjon som så raskt som mulig kan tre i kraft. Vi har allerede avtalt å møtes på nytt i juni, sier Listhaug.

– I det videre arbeidet vil vi legge det framforhandlede forslaget fra 2009 til grunn, og vi vil ta med oss elementer fra den arbeidsgruppe-rapporten vi har mottatt i dag, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

– Rettighetsspørsmål må avklares i domstolsapparatet. Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å gå inn på spørsmål om erstatning, eventuelt ekspropriasjon, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag fått presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Ellinor Marita Jåma fra Sametinget har ledet arbeidet.
Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag fått presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Ellinor Marita Jåma fra Sametinget har ledet arbeidet. (Foto: LMD)

Vanskelig situasjon
Det har i flere år vært en vanskelig situasjon i forvaltningen av den grenseoverskridende reindriften mellom Norge og Sverige. Forslag til ny konvensjon forelå i 2009, men denne er ennå ikke ratifisert.

For to år siden fikk sametingene og næringen i oppdrag å arbeide videre for å se om de kunne komme til enighet om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Hvis dette ikke fører fram, vil svenske og norske myndigheter sluttføre prosessen med å ratifisere det forslaget som ble forhandlet frem i 2009.

Til toppen