Ny rapport fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport sin rapport for våren 2014.

I Nasjonalbudsjettet 2015 anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 til 1,1 prosent. Inntektsveksten vil med dette bli lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettopplegget for 2014 (1,4 prosent), og også lavere enn i årene 2010-2013. Lavere realinntektsvekst enn forutsatt har sammenheng med svak vekst i skatteinntektene, noe som igjen skyldes svakere utvikling i norsk økonomi enn forventet.

I 2013 og 2014 økte aktivitetsveksten økte samtidig som inntektsveksten ble redusert. Den økte aktivitetsveksten har sammenheng med høy investeringsvekst etter noen år med realnedgang i investeringene. Sysselsettingsveksten er fortsatt noenlunde på linje med inntektsveksten. Aktivitetsveksten i 2014 anslås til 1,8 prosent.

Investeringene i kommunesektoren ligger på et historisk sett høyt nivå, og nivået er høyt innenfor de fleste tjenesteområder. Det høye investeringsnivået og økende grad av lånefinansiering har bidratt til betydelig negative netto finansinvesteringer. Negative netto finansinvesteringer har bidratt til at nettogjelden i kommunesektoren har økt kraftig, fra 20 prosent av inntektene i 2007 til 44 prosent ved utgangen av 2013. Deler av gjelden er knyttet til gebyrfinansierte tjenester og rentekompensasjonsordninger, og den renteeksponerte delen av gjelden utgjør om lag 30 prosent av inntektene. Rentenivået er for tiden svært lavt, og gjeldsoppbyggingen bidrar til at kommunesektorens økonomi blir mer sårbar for renteøkninger.

Utvalget betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. De senere årene har netto driftsresultat i gjennomsnitt vært nær 3 prosent av inntektene, noe som er i tråd med utvalgets tidligere anbefaling.

Fra og med 2014 skal momskompensasjon knyttet til investeringer føres i investeringsregnskapet, ikke i driftsregnskapet som tidligere. Dette medfører at det anbefalte nivået for netto driftsresultat må reduseres. Utvalget drøfter dette i kapittel 10 i denne rapporten, og konkluderer at det anbefalte nivået på netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet bør nedjusteres til 2 prosent av inntektene. Det nye anbefalte nivået er basert på konserntall og tar også hensyn til forvaltningsreformen i 2010.

Utvalget anslår at kommunesektorens netto driftsresultat på konsernnivå i 2014 vil bli i overkant av 1 prosent av inntektene. Den viktigste forklaringen på reduksjonen i forhold til de senere årene er at momskompensasjon knyttet til investeringer nå føres i investeringsregnskapet. I tillegg bidrar lav inntektsvekst til å svekke driftsresultatet i 2014.

Sett i forhold til anslag på inntekter i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014, legger Regjeringens budsjettforslag for 2015 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner og en realvekst i de frie inntektene på 4,4 mrd. kroner. I forhold til anslag på regnskap for 2014 i Nasjonalbudsjettet 2015 innebærer forslaget en realvekst i samlede og frie inntekter på henholdsvis 7,1 og 5,3 mrd. kroner.

Også i 2015 vil den demografiske utviklingen med flere barn i barnehage- og skolealder og flere eldre trekke i retning av økte utgifter i kommunesektoren. Noen av merutgiftene knyttet til demografi vil dekkes av gebyrer og øremerkede tilskudd. Budsjettopplegget for 2015 legger opp til en vekst i frie inntekter utover merkostnader knyttet til demografi og økte pensjonskostnader. Effektivisering og omstilling av tjenesteproduksjonen vil kunne gi ytterligere forbedringer i innbyggernes tjenestetilbud.

Her kan du lese rapporten i sin helhet

Åpent fagseminar

11. desember arrangerer TBU sitt årlige åpne fagseminar. Seminaret, inkludert lunsj, er gratis og åpent for alle interesserte. Temaet for årets seminar, som avholdes på Felix konferansesenter i Vika i Oslo er ”kommunereform – nye oppgaver til kommunene”.  Blant annet kommer Ekspertutvalget for kommunereformen og presenterer sin rapport, i tillegg kommer Møreforsking og legger fram den kommende rapporten som skal vurdere hvilke oppgaver som kan være aktuelle for et fremtidig folkevalgt regionnivå. I tillegg kommer Nils Årsæther fra universitetet i Tromsø med sine synspunkter på framtidig oppgaveløsning i kommunesektoren.  Fullstendig program legges ut så snart det er klart, men tidsrammen for seminaret er kl 10-15.

Det åpnes for påmelding via våre nettsider i løpet av uke 47.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

 

Til toppen