Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny strategi for bedre energisikkerhet i EU

Rapport fra energiråd Bjørn Ståle Haavik

Europakommisjonen la fram en energisikkerhetsstrategi for EU 28.mai. Strategien skal gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser og redusere unionens energiavhengighet. Energiråd ved EU-delegasjonen Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

EU prioriterer å opprettholde betydelige importvolumer fra sikre gassleverandører i ny energisikkerhetsstrategi. Illustrasjon: Morguefile.

I en melding til Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union 28.mai la Europakommisjonen fram en strategi for energisikkerhet i EU (European Energy Security Strategy).

– Selv om EU i de siste årene har gjort framskritt i å øke energiforsyningssikkerheten så er unionen fortsatt sårbar for det Kommisjonen kaller eksterne energisjokk. Dette er bakgrunnen for at Kommisjonen legger fram strategien, forklarer energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen.

Formål
Strategiens formål er å på kort sikt gjøre EU bedre rustet til å møte forstyrrelser i energileveranser. På lang sikt skal strategien redusere avhengighet av enkelte energibærere, leverandører og ruter.

– Kommisjonen skriver at energisikkerhetsstrategien er en integrert del av klima- og energirammeverket for 2030 og at det derfor er viktig at det raskt tas en beslutning vedrørende rammeverket, sier Haavik.

Energisikkerhetsstrategien skal også være i overensstemmelse med målsettinger for konkurranseevne og industripolitikk. Strategien forsøker å være fleksibel for å kunne takle utfordringer innenfor energisikkerhetsområdet og å bedre kunne tilpasse energisikkerheten til de endrede omstendighetene i Europa.

Sammendrag
Strategien peker på områder hvor det er nødvendig å ta beslutninger eller iverksette tiltak på kort, mellomlang eller lang sikt. Kort fortalt går strategien ut på:

  • På kort sikt å gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser, og på lengre sikt redusere EUs energiavhengighet.
  • Det skal gjennomføres stresstester med tanke på kommende vinter og eventuelt iverksette strakstiltak.
  • Kommisjonen vil foreta en full gjennomgang av naturgassforsyningsforordningen innen utgangen av 2014.
  • Kommisjonen vil ha debatt om eierskap til strategisk infrastruktur.
  • Kommisjonen har definert 33 infrastrukturprosjekter som særlig viktige for energisikkerhet og foreslår infrastrukturmål for 2030.
  • Bruk av kull i energiproduksjon har bare en framtid i EU ved bruk av karbonfangst- og lagring.
  • Prioritet for EU å opprettholde betydelige importvolumer fra sikre gassleverandører.
  • Importen fra Norge har potensiale til å vokse, Kommisjonen og medlemslandene bør støtte videre utvikling av gassinfrastruktur med Norge, og EU bør styrke partnerskapet med Norge.
  • Kommisjonen vil vurdere muligheter for frivillige ordninger for felles innkjøp av naturgass.

Strategien ble bestilt av EUs stats- og regjeringssjefer på møtet i Det europeiske råd (DER) i mars, med utgangspunkt i krisen i Ukraina og vil bli drøftet av stats- og regjeringssjefene på møte i DER 26. og 27. juni.

Her kan du lese hele rapporten om European Energy Security Strategy av fagråd for energipolitikk og energimarkedet i EU/EØS-området, Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen.  

Til toppen