Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny tilstandsrapport for fagskoler

Tilstandsrapporten for fagskoler viser at om lag 60 prosent av fagskolene i Norge er private, og over halvparten er lokalisert i det sentrale østlandsområdet. - Tilstandsrapportens gjennomgang av sektoren gir departement, fagskolesektor og øvrige interesserte mulighet til å identifisere utviklingstrekk i sektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Fagskolesektoren består av 111 fagskoler, om lag 750 ulike utdanningstilbud, og drøyt 16 000 fagskolestudenter. Det er en økning i antall fagskolestudenter på 3,6 prosent fra 2012.

Utdanningstilbudene dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Hvert år uteksamineres det rundt 5 000 kandidater fra en fagskoleutdanning.

Fagskolesektoren har et stort antall private eiere i motsetning til de andre nivåene i det norske utdanningssystemet. 

- Tilstandsrapportens gjennomgang av sektoren gir departement, fagskolesektor og øvrige interesserte mulighet til å identifisere utviklingstrekk i sektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagskoleutvalget ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i fjor, og har fått i mandat å se på fagskolens plass i utdanningssystemet, utdanningskvalitet, fagskolenes rolle for arbeidslivets kompetansebehov nå og i fremtiden, finansiering av fagskoleutdanning, opptaksgrunnlag og samspillet mellom fagskoler og universitets- og høyskolesektoren. Rapporten fra utvalget vil foreligge i løpet av 2014 og vil være et viktig bidrag til den videre utviklingen av fagskolesektoren.

I tillegg har Kunnskapsdepartementet etablert en ekspertgruppe som skal utrede regelverket for private høyskoler og fagskoler. Denne gruppens arbeid skal også ferdigstilles i løpet av 2014.

Hovedpunkter om fagskolesektoren i 2013:

Antall fagskoler

 • I 2013 er det totalt 111 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. De private fagskolene utgjør litt under 60 prosent og de offentlige litt over 40 prosent.
 • Over 50 prosent av landets fagskoler er lokalisert i det sentrale østlandsområdet.
 • Totalt ble det gitt tilbud om 744 forskjellige fagskoleutdanninger høsten 2013, herav 43 prosent av offentlige tilbydere og 57 prosent av private. 

Fagskolenes størrelse

 • Om lag 44 prosent av fagskolene har under 50 studenter. Åtte fagskoler har over 500 studenter.
 • Fagskoler som tilbyr humanistiske og estetiske fag er ofte minst.
 • Nær en tredjedel av fagskolestudentene går på skoler i Oslo og Akershus. 

Fagskolestudenter

 • I 2013 var det totalt 16 420 fagskolestudenter, hvorav 56 prosent ved private og 44 prosent ved offentlige fagskoler.
 • De mannlige fagskolestudentene er i overvekt, med om lag 60 prosent.
 • Om lag 68 prosent av de mannlige fagskolestudentene tar utdanninger innenfor naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag, og på disse fagene utgjør de om lag 94 prosent av studentmassen.
 • De mannlige fagskolestudentene er i flertall på mediefag (59 prosent) og samferdsels- sikkerhetsfag og servicefag (74 prosent).
 • Kvinnelige fagskolestudenter velger hovedsakelig helse-, sosial- og idrettsfag, humanistiske og estetiske fag og økonomisk-administrative fag. De er også i klart flertall på disse fagområdene, med hhv. 92, 72 og 73 prosent. 

Kandidater

 • Om lag 10 prosent av fagskolekandidatene våren 2013 har fortsatt utdanningen sin på universitet eller høyskole. Ser en på kandidatene fra 2011, er 15 prosent registrert som studenter på universitet eller høyskole i 2013. 

Opptak

 • Nær 66 prosent av fagskolestudentene er tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 20 prosent på grunnlag av generell studiekompetanse og de resterende 14 prosent er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse eller annen bakgrunn. 

Gjennomføring

 • Våren 2013 uteksaminerte fagskolene nær 5000 kandidater, hvorav 57 prosent menn og 43 prosent kvinner. 

Fleksibel utdanning

 • I overkant av 20 prosent av utdanningstilbudet tilbys som fjernundervisning eller nettstudier. Forholdet mellom stedbasert og fjern-/nettundervisning er tilnærmet likt ved de private og de offentlige fagskolene.
Til toppen